VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
z 97.
rokovania vlády Slovenskej republiky
25. augusta  2004


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh predsedu vlády vypustila z návrhu programu materiál uvedený v bode 1 tohto záznamu.

          Vláda na návrh podpredsedu vlády a ministra hospodárstva dodatočne zaradila do programu  rokovania materiál uvedený v bode 27 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:  

1. Návrh legislatívneho zámeru zákona o športe /č. m.: 17429/2004/
Predložil: minister školstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                  a o zmene zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /č. m.: 17820/2004/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 822.

3. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol /č. m.: 17821/2004/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 823.

4. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 289/2004           Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol /č. m.: 17822/2004/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 824.

5. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 /č. m.: 17734/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

6. Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu SR /č. m.: 16180/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 825.

7. Návrh na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Dan – Slovakia Agrar, a. s. Veľký Meder /č. m.: 15745/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu    n e s ú h l a s i l a    s  predloženým návrhom.

8. Návrh na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky /č. m.: 15746/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 826.

9. Návrh na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Kuenz – SK, s. r. o. Košice  /č. m.: 15743/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 827.

10. Správa o výsledkoch medzivládnej konferencie k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu /č. m.: 17879/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 828.

11. Návrh na začatie stavby rekonštrukcia inžinierskych sietí a budovy Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ríme /č. m.: 16062/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 829.

12. Návrh racionalizácie postupov orgánov verejnej správy pri povoľovaní stavieb /č. m.: 17806/2004/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 830.

13. Návrh na zmenu termínu uznesenia vlády SR č. 482 z 11. júna 2003 v bode B.1 a zmenu znenia úlohy uznesenia vlády SR č. 978 z 10. októbra 2001 v bode C.31 v znení uznesenia vlády SR č. 932 z 30. septembra 2003 bodu B.2 /č. m.: 17427/2004/
Predložili: minister životného prostredia a minister výstavby a regionálneho                    rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 831.

14. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 /č. m.: 18046/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 832.

15. Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2004 a predikcia do konca roka /č. m.: 17157/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 833.

16. Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2004 /č. m.: 16807/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 834.

17. Návrh na úpravu podmienok odmeňovania zamestnancov v sektore verejnej správy /č. m.: 17945/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

18. Návrh vysporiadania realizovaných štátnych záruk prostredníctvom Fondu národného majetku SR v rokoch 2003 a 2004 /č. m.: 16726/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 835.

19. Súhrnná správa o účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a agentúrach Európskej únie od roku 1998 do roku 2003 /č. m.: 17804/2004/
Predložil: podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 836.

20. Vyhodnotenie kontrolného mechanizmu, finančného modelu podľa prílohy č. 8                 a aktualizácia plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR /č. m.: 17960/2004/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 837.

21. Správa o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 1. polroku 2004 /č. m.: 17961/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 838.

22. Návrh na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. /č. m.: 17939/2004/
Predložili: minister zdravotníctva a podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 839.

23. Návrh na zvýšenie platových taríf a na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku prednostom krajských úradov životného prostredia /č. m.: 17890/2004/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 840.

24. Návrh na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR /č. m.: 17956/2004/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 841.

25. Návrh na určenie odmeny podpredsedovi Poštového regulačného úradu za I. polrok 2004 /č. m.: 17957/2004/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 842.

26. Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004         a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby /č. m.: 18039/2004/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 843.

27. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretej medzi Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Žilina /č. m.: 18062/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

                  Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 844.

28. Materiál pre informáciu:

Spotrebiteľský barometer III. (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky) /č. m.: 17828/2004/
Predložil: predseda Štatistického úradu SR

         Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

29. R ô z n e

   a) Predseda vlády oznámil, že nasledujúce rokovanie vlády sa uskutoční                          31. augusta 2004 a rokovanie vlády v 38. týždni sa uskutoční 14. septembra 2004.

   b) Vláda vzala na vedomie  informáciu ministra vnútra o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.
Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády