ZÁZNAM
zo 159.
rokovania vlády Slovenskej republiky
23. mája  2001

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády a  počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády I. Mikloš.

          Vláda na návrh predsedu vlády vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 4, 5, 6, 11 a 17.

          Vláda na návrh predsedu vlády, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministra pôdohospodárstva a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR J. Chlebu dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 35 až 40  tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      


1. Návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) /č. m.: 3265/2001/
Predložila: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č.  441.

2. Návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 3546/2001/
Predložila:  ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 456.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z.z.  /č. m.: 3319/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 442.

4. Návrh zákona o dani z nehnuteľností /č. m.: 2594/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z  návrhu programu              rokovania vlády.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 3440/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z  návrhu programu              rokovania vlády.

6. Návrh legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii /č. m.: 3309/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z  návrhu programu              rokovania vlády.

7. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001           v znení neskorších predpisov /č. m.:  3519/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 443.

8. Návrh nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami /č. m.: 3290/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 444.

9. Návrh nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko /č. m.: 3291/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 445.

10. Návrh zmien kompetencií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR vyplývajúcich z dokumentu Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti /č. m.: 3557/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 446.

11. Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov /č. m.: 3068/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z  návrhu programu              rokovania vlády.

12. Vyhodnotenie vytváraných informačných databáz v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a  identifikácii potrebnosti ich udržiavania a dopĺňania /č. m.: 3427/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 447.

13. Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 2001 /č. m.:  3140/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 448.

14. Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 /č. m.: 3220/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

15. Návrh Koncepcie kontroly vo verejnej správe /č. m.: 3553/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Predkladateľ  s t i a h o l   predložený materiál z programu rokovania              vlády.

16. Návrh na schválenie podmienok a negociačných dokumentov k pôžičke EFSAL /č. m.: 3554/2001/
Predložili: podpredseda vlády I. Mikloš a ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 449.

17. Návrh Koncepcie tarifnej politiky vo verejnej doprave, vrátane metodiky pre internalizáciu externých nákladov dopravy /č. m.: 3373/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z  návrhu programu              rokovania vlády.

18. Účtovná závierka k 31.12.2000, návrh na vysporiadanie účtovnej straty                             z hospodárenia za rok 2000 a odsúhlasenie výplaty výsledkových odmien za rok 2000 a návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2001 – 2002 – 2003 /č. m.: 2945/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 450.

19. Návrh na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /č. m.: 3508/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 455.

20. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy /č. m.:  3510/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Vláda  o d l o ž i l a  prerokovanie materiálu.

21. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance - časť Zubná ambulancia Veľké Revištia č. 9 /č. m.:  3511/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 451.

22. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Rohovce /č. m.:  3509/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 452.

23. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Topoľčany - časť Detská poliklinika Topoľčany /č. m.:  3513/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 453.

24. Správa o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a  mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku 2000 /č. m.: 3434/2001/
Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 457.

25. Zabezpečenie prípravy a účasti delegácie SR na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Habitat Instanbul + 5, New York, USA        /č. m.: 3337/2001/
Predložili: minister životného prostredia a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 458.

26. Návrh kandidatúry Slovenskej republiky do funkcie riaditeľa projektu TEM /č. m.: 3396/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt  a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 459.

27. Návrh na odvolanie Ing. Júliusa Hausera, CSc. z funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii /č. m.: 3310/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 460.

28. Návrh na vymenovanie JUDr. Jána Varša, CSc. do funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii /č. m.: 3311/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 460.

29. Návrh na vymenovanie nového člena Rady vlády SR pre informatiku /č. m.: 3313/2001/
Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 461.

30. Návrh na zmenu bodov C.4, C.14 a C.28 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti /č. m.: 3431/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 454.

31. Návrh na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 5/2001, uloženej ministrovi hospodárstva a ministrovi životného prostredia /č. m.: 3384/2001/
Predložili: minister hospodárstva a minister životného prostredia

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  z m e n i l a   termín úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 5 z 10. 1. 2001 – predložiť na rokovanie vlády Koncepciu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným palivom do 31. 12. 2007.

32. Dodatok č. 4  k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a  predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 /č. m.:  3623/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č.  462.

33. Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone Národnej rady SR o štátnom rozpočte na rok 2001 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity – II. časť /č. m.: 3518/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 463.

34. Návrh spoločnej informácie ministra vnútra SR, ministra zahraničných vecí SR, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a podpredsedu vlády SR P. Csákyho o opatreniach proti obmedzeniu odchodu Rómov do zahraničia na základe zistení, ktoré predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby /č. m.: 3583/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 464.

35. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR I. Miklošovi  tlač 1022 /č. m.: 3515/2001/
Predložil: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 439.

36. Návrh na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu SR           /č. m.: 1027/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č.  440.

37. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov /č. m.: 3601/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 465.

38. Návrh na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom do Českej republiky 28. a 29. 5. 2001 /č. m.: 3596/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 466.

39. Návrh na účasť predsedu vlády SR M. Dzurindu na stretnutí predsedov vlád krajín V-4 v Krakove 31. 5. a 1. 6. 2001 /č. m. 3595/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 467.

40. Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery pre Železnice SR poskytnuté bankami Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Poštová banka, a.s. a Poľnobanka, a.s. podľa predloženej dokumentácie pre zabezpečenie financovania reštrukturalizácie úverového portfólia, prioritných investičných projektov v roku 2001 a financovania pilotných projektov súvisiacich s reštrukturalizáciou a transformáciou ŽSR /č. m.: 3641/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt  a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 468.

41.   Materiály pre informáciu:

      a/ Informácia o trestných činoch daňových podľa § 148, § 148 a/, § 148 b/ Trestného zákona a trestnom čine porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 2 Trestného zákona za rok 2000 /č. m.: 3379/2001/
Predložili: minister spravodlivosti a generálny prokurátor

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

      b/ Informácia o žiadosti o finančnú podporu z programu ISPA pre rok 2001 pre projekt „Inštitucionálne budovanie Implementačnej agentúry ISPA pre životné prostredie“ /č. m.: 3514/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

      c/ Spotrebiteľský barometer II. (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky) /č. m.: 3494/2001/
Predložil: predseda Štatistického úradu SR

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

42. R ô z n e

  Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e  

- informáciu   štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR o riešení zistených    prípadov živnostníkov nelegálne zamestnávajúcich osoby,

- upozornenie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR na  dodržanie  splnenia termínu v bode C.3 uznesenia vlády č. 293/2001  a uznesenia č.   400/2001,

-  pravidelné informácie ministra vnútra, ministerky financií,  guvernéra  Národnej    banky Slovenska a  predsedu  Štatistického úradu SR o  aktuálnej  situácii v    Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti  a informáciu podpredsedu vlády Ľ.    Fogaša o plnení Plánu legislatívnych  úloh vlády SR na rok 2001,

-  informáciu ministra pôdohospodárstva o vývoji cien niektorých  potravinárskych  produktov a zrušila ďalšie predkladanie týchto informácií.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády