K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. januára 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 139. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /NR SR/
ministerka financií SR Brigita Schmognerová /NR SR/
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:
Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000  "Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici".
Predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Návrh na zrušenie úlohy B.1 a B.3 uznesenia vlády SR č. 679/2000 k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na financovanie obstarania služobných bytov pre vojakov, policajtov a colníkov.
Predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 "Čistiareň odpadových vôd v Nitre".
Predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh na menovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR Jozef Stank

Návrh poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom Indickej republiky vládou Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Informatívna správa týkajúca sa opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Návrh na odvolanie Ing. Alexandra Csibu z funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Návrh na menovanie Ing. Arpáda Hideghétyho do funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Návrh na vymenovanie Ing. Michala Novotného do funkcie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom.
Predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh stanoviska SR k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

x x x x x

Vláda SR prerokovala Návrh na menovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vláda SR vymenovala Rastislava Kačera do funkcie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a uložila ministrovi obrany SR predložiť zmenu Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na rokovanie vlády SR do 28. februára 2001.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o financovaní základných           a stredných škôl a školských zariadení. Predložený návrh zákona odstráni nedostatky súčasného systému v oblasti financovania školstva, pričom sa predpokladá prehľadnejší spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb.  o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády SR v zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Harmonogramu urýchlenia privatizácie. Cieľom materiálu je urýchliť proces privatizácie podnikov a organizácií, u ktorých sa už tento proces začal, prípadne sú určené na privatizáciu v tomto a budúcom období.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a ministerka pre správu           a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky voči Jemenskej republike. Hospodárstvo Jemenskej republiky sa vyznačuje obrovským zahraničným dlhom (cca 170 % HDP), ktorý tento štát nie je schopný v blízkej budúcnosti splatiť. V dôsledku toho neprejavila Jemenská republika žiadnu ústretovosť voči iniciatívam Slovenskej republiky zameraným na dosiahnutie dohody o výške a spôsobe vysporiadania týchto pohľadávok. Koncom roku 1999 však Jemenská republika prostredníctvom Centrálnej banky Jemenu predložila veriteľským štátom projekt oddĺženia, ktorého podstatou je možnosť využitia jednorázového financovania poskytnutého Medzinárodným rozvojovým združením (IDA) za podpory viacerých darcovských štátov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave zavedenia štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve financií SR. Cieľom materiálu je poskytnúť základnú informáciu                      o predvstupových a štrukturálnych fondoch Európskej únie, o stave prípravy ich zavedenia            v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na Ministerstvo financií SR a jeho úlohy        v tomto procese.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu modernizácie mobilného parku Železníc Slovenskej republiky. Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci s ministerkou financií SR zabezpečiť podľa zdrojových možností štátneho rozpočtu každoročne pri príprave štátneho rozpočtu finančné zdroje pre modernizáciu mobilného parku Železníc Slovenskej republiky. Vláda SR zároveň uložila ministrovi dopravy pôšt a telekomunikácií SR informovať vládu 1-krát ročne o stave plnenia Koncepcie.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky - časť Zubné stredisko, ul. M. Oláha 3, Nové Zámky.
Návrh predložila ministerka pre správu a priatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky - časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády ČSFR č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že pôvodné uznesenie vlády ČSFR je v súčasnom období nevykonateľné a zvýšením základného imania banky dňa       26. 5. 1994 a 8. 12. 1999 došlo k zmene akcionárskej štruktúry. Návrh zmeny uznesenia v časti rozdelenie akcií je vypracovaný podľa súčasnej výšky základného imania Všeobecnej úverovej banky, a.s. so sídlom v Bratislave.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných       v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Vláda SR uložila ministerke financií SR uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa rozpočtové prostriedky v celkovej sume 11 250 tis. Sk pre Ministerstvo životného prostredia SR na pokračovanie prác na spracovaní Atlasu krajiny Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na schválenie dokumentu "Rozsah prác" pre rozvojovú štúdiu "Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva v Záhorskej nížine a ochrana prírodných zdrojov" v rámci programu bilaterálnej technickej spolupráce japonskej vlády a SR. Realizácia tejto rozvojovej štúdie nadviaže na predchádzajúcu pozitívnu bilaterálnu spoluprácu japonskej vlády a SR a jej výsledky budú prínosom pre sociálno-ekonomický rozvoj regiónu Záhorskej nížiny.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou          a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie. Účelom zmien priebehu slovensko-poľskej štátnej hranice je odstrániť niektoré nedostatky, ktoré vznikli stavebnou a inou činnosťou na štátnej hranici v predchádzajúcom období od roku 1958      a umožní zreteľné vyznačenie priebehu hraničnej čiary v teréne. Ide o zmeny v priestore vyhliadkovej veže na Dukle v okrese Svidník, na hraničnom vodnom toku Dunajec v okrese Kežmarok a v územnom obvode obce Skalité v okrese Čadca. V dôsledku zmien štátnej hranice dôjde k oddeleniu časti štátneho územia zmluvných štátov o celkovej výmere 2969 m2, pričom úbytky štátnych území budú navzájom vyrovnané a to priamo v územnom obvode dotknutých obcí. Predmetom zmluvy je aj schválenie novej hraničnej dokumentácie spoločnej slovensko-poľskej štátnej hranice, ktorá nahradí všetky hraničné dokumentácie od roku 1958, ktorými bol určený a dokumentovaný priebeh štátnej hranice a jej vyznačenie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave. Vláda SR zároveň poverila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a veľvyslanca SR v Lotyšskej republike na podpis Dohody.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila text Východiskovej a druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Vláda SR zároveň poverila ministra zahraničných vecí SR predložiť uvedený materiál Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci, ako zastrešujúceho záväzného dokumentu pre rozvoj dôležitých aktivít v tejto oblasti. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra školstva SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR na podpis Dohody.
Návrh predložili minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o implementácii akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji Káhira 1994 a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN /New York 1999/. Vláda SR zároveň uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny pripraviť na základe analýzy populačného vývoja v SR v gescii MPSVR SR Priority vlády SR v oblasti populácie                     a udržateľného rozvoja a iniciovať v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Výskumným demografickým centrom, vysokými školami, výskumnými a ďalšími inštitúciami slovenskú verziu informačného systému OSN POPIN.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na delimitáciu agendy cezhraničnej spolupráce na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 5. a  6. 2. 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve. Vláda SR odvolala z funkcie členov Rady štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve Ing. Jána Odzgana, Ing.Jána Matuského, Ing. Helenu Pataiovú, Ing. Jarolíma Augustína a Ing. Milana Ondreja. Vláda SR zároveň vymenovala za nových členov Rady štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve RNDr. Stanislava Rajeca, Ing. Ladislava Szabóa, Ing. Ivana Ivaniča, Ing. Jozefa Marenčíka a Ing. Petra Horvátha.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál o Plnení úloh C.5 a C.9 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti za rezort Ministerstva dopravy, pôšt                          a telekomunikácií SR.  
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. B.1 vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 735 z 25. 8. 1999 - predložiť vláde návrh na riešenie situácie problému PNS. Vzhľadom na skutočnosť, že Najvyší súd Slovenskej republiky uznesením č. k. 7Obo 247/99 - 484 zo dňa 23.9.1999 potvrdil uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 84/99 - 376 zo dňa 22.6.1996, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Prvá novinová spoločnosť, a.s. Bratislava je uznesenie vlády SR č. 753 bezpredmetné, nakoľko vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti prešli právomoci v súlade so zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov na správcu konkurznej podstaty, bez možnosti akcionára ovplyvňovať chod spoločnosti.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1998. Vláda SR zároveň odporučila riaditeľovi Úradu pre štátnu pomoc predložiť správu o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1998 Európskej komisii.
Návrh predložil riaditeľ Úradu pre štátnu pomoc SR Miroslav Hladík

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala Návrh na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce.
Vláda SR konštatovala že členstvo zástupcovi Dozornej rady Národného úradu práce Marianovi Šmihlovi zaniká 4. 2. 2001. Vláda SR zároveň navrhla zvoliť za zástupcu štátu v Dozornej rade Národného úradu práce Ing. Vlastu Feješovú. Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť Národnej rade SR návrhy na zánik členstva a voľbu zástupcu štátu v Dozornej rade Národného úradu práce.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania - Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, francúzskemu štátnemu občanovi Danielovi Compagnonovi. Vyznamenanie Danielovi Compagnonovi, ktorý je prezidentom Asociácie Slovensko, viceprezidentom Asociácie rodákov Čiech a Slovenska a vedúcim folklórnej skupiny Nádej v Paríži sa navrhuje udeliť za jeho aktivitu a úsilie šíriť slovenskú kultúru vo Francúzsku a za obohacovanie palety vzájomných vzťahov a kontaktov so Slovenskou republikou.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR odvolala Ing. Alexandra Csibu z funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby            a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR vymenovala Ing. Arpáda Hideghétyho do funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom Indickej republiky vládou Slovenskej republiky. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR vyčleniť z rezervy vlády SR na rok 2001 finančné prostriedky vo výške ekvivalentu 50 tis. USD v deň úhrady a prostriedky na poskytnutie prepravy prípadnej materiálnej pomoci do miesta odovzdania na humanitárnu pomoc obyvateľom Indickej republiky.
Návrh predložili minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu týkajúcu sa opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR vymenovala Ing. Michala Novotného do funkcie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu stanoviska Slovenskej republiky k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže.
Návrh predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže SR Martin Kugla

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave budovania systému štátnej pokladnice k 31. 12. 2000.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o 61. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o likvidácii PERSPEKTÍVY - družstevnej zdravotnej poisťovne.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR odložila z rokovania Správu o reforme riadenia verejných financií.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR