K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. septembra 2006
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 10. schôdzi a rokuje
pod vedením predsedu Roberta Fica
 
Na zasadnutí nie je prítomný:
 
minister životného prostredia SR Jaroslav Izák
 
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník
 
 
Do programu boli dodatočne doplnené:
 
Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek
Poznámka: Časť materiálu sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 
Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia
Predkladá: minister životného prostredia SR Jaroslav Izák
Poznámka: Časť materiálu sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 
xxxxx
 
Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR vyjadrila súhlas  s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene   a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.
 
Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister financií  SR Ján Počiatek.
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.
 
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh programu rozvoja bývania. Program rieši tri oblasti podpory, ktoré sú spracované v samostatných podprogramoch, a to „Podprogram poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov“, „Podprogram poskytovania dotácií na prípravu územia a na výstavbu technickej vybavenosti“ a „Podprogram štátnej pomoci obnovy bytových domov realizovanej formou poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch“. Podstatnou zmenou je určovanie limitu oprávnených nákladov stavby pre obstarávanie nájomných bytov, kde sa limit priemerného oprávneného nákladu bytov stanoví v závislosti od priemernej podlahovej plochy bytov v bytovom dome a spôsobu obstarávania nájomného bytu, t.j. novou výstavbou alebo prestavbou nebytového priestoru. V oblasti technickej vybavenosti sa mení predmet dotácie.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.  
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.
 
Vláda SR prerokovala a pripomienkou Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi  s expozíciou hluku.  
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.
 
Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh postupu pri vytvorení operatívneho systému, ktorý reaguje na akútnu situáciu súvisiacu so zvyšovaním cien pohonných hmôt a energie.  
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.
 
Vláda SR prerokovala a s pripomienkou Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 502 zo 7. júna 2006 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov. 
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy B.13. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 779 zo 6. októbra 2005, predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet.  
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh na prijatie oficiálnej delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Mirkom Topolánkom v Slovenskej republike dňa 14. septembra 2006.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
 
Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006.   
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne a zároveň prerušila rokovanie o návrhu na vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.
Poznámka: Časť materiálu sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie prednostov krajských úradov životného prostredia a zároveň vláda SR prerušila rokovanie o návrhu na vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia.
Predkladá: minister životného prostredia SR Jaroslav Izák
Poznámka: Časť materiálu sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR.  
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 2006 a aktualizovaná prognóza vývoja na rok 2006. 
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.
 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 2006.  
Správu predložil predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR Ladislav Vaškovič.
 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny v Bratislave dňa 5.9.2006.  
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša v Srbsku, Čiernej Hore a Kosove v dňoch 21.-23. augusta 2006.  
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
 
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o stanovisku Slovenskej republiky k návrhu Komisie na prechod politík stanovených pre oblasť III. piliera (článok 29 Zmluvy o Európskej únii) pod právny režim I. piliera (IV. hlava Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev) využitím článku 42 Zmluvy o Európskej únii.
Informáciu predložili podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin a minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
 
xxxxx
 
Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR