K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. októbra 2004
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 106. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

Z programu boli stiahnuté:

Návrh na zmenu Štatútu kúpeľného miesta Piešťany
Predložil minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.

Informácia o spôsobe realizácie financovania regionálneho rozvoja obcí Predmier  a Mojš  
Informáciu predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.


Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na uzavretie Zmluvy o Ústave pre Európu medzi členskými štátmi Európskej únie  
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov zo dňa 23. júla 1990 v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999  
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš

Informácia o účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana na 59. zasadnutí Valného zhromaždenie Organizácie Spojených národov  
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na odvolanie PaedDr. Agneši Biróovej z funkcie prednostky Obvodného úradu v Šali a na vymenovanie Ing. Gábora Rusznáka do tejto funkcie
Predkladá: minister vnútra SR Vladimír Palko

Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR
Predkladá: minister kultúry SR Rudolf Chmel

Návrh na priznanie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2004 a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

xxxxx

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Nariadenie nariadenia vlády Slovenskej republiky ustanovuje, ktoré vodné útvary povrchových vôd, v ktorých sa uplatňujú  prísnejšie limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných komunálnych odpadových vôd  sa ustanovujú za citlivé oblasti a ktoré územia, v ktorých  sa zabezpečuje zvýšená ochrana povrchových vôd a podzemných vôd pred znečistením  dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov  sa ustanovujú za zraniteľné oblasti.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a  zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.. Dôvodom takéhoto rozhodnutia je pokračovanie plynulej realizácie efektívneho a transparentného procesu oddlžovania zdravotníctva pri súčasnom zabezpečení posilnenia finančnej stability spoločnosti Veriteľ, a.s..
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh implementačnej stratégie a systému finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Materiál obsahuje informácie a opatrenia z oblastí, ktoré sa týkajú prípravy Slovenskej republiky na čerpanie prostriedkov z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.
Návrh predložili podpredseda vlády SR Pál Csáky a podpredseda vlády SR a minister financií  SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o realizácii výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a návrh na zriadenie organizácie. Cieľom predkladaného návrhu je zhodnotenie stavu výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a zabezpečenie ukončenia jeho výstavby v rokoch 2005 – 2006 a ďalej, založenie akciovej spoločnosti zabezpečujúcej prevádzku odovzdaných funkčných celkov Cyklotrónového centra Slovenskej republiky.
Predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike dňa 15. septembra 2004.
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so začatím stavby „I/51 Trnava Nitrianska ulica“ zaradenej do programu 053 Cestná infraštruktúra v roku 2004. Táto stavba je súčasťou programu 053 Cestná infraštruktúra, prvku 0530201 Výstavba cestnej siete v roku 2004 a bude finančne zabezpečená v rámci schváleného štátneho rozpočtu na príslušný rok.
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR  prerokovala a  schválila návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády na základe uznesenia č.566/2004 uložených ministrovi financií.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií  SR Ivan Mikloš.

Vláda SR  prerokovala a schválila návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry SR.  
N8vrh predložil minister kultúry SR Rudolf Chmel.

Vláda SR  prerokovala a schválila návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.  
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim

Vláda SR  prerokovala a s pripomienkami schválila dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov  a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004.  
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o povodniach v Slovenskej republike za obdobie január - august 2004 s  návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce, na opravy poškodených a narušených protipovodňových opatrení na vodných tokoch v správe vodného hospodárstva, lesného hospodárstva a obcí,  a niektorých spôsobených škôd – alternatíva 2. Náklady a materiálne škody, ktoré spôsobili povodne na Slovensku v uvedenom období boli v správe vyčíslené na 1,192 mld. Sk. Vláda rozhodla o spôsobe krytia nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a čiastočne aj niektorých škôd.
Predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister vnútra SR Vladimír Palko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh  štatútu Výboru pre štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na slávnostnom podpise Zmluvy o Ústave pre Európu v Ríme v dňoch 28.-29. 10.  2004.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli v dňoch 4.-5.11.2004.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vymenovala JUDr. Jána Mazáka, PhD. za zástupcu SR v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva.
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál je dôverný

Vláda SR prerokovala a  schválila  prevod vlastníctva majetku štátu v  správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Vyššej vojenskej správy  Banská Bystrica na  obce a vyšší územný celok.  
Návrh predložil minister obrany SR Juraj Liška.

Vláda SR prerokovala a schválila  návrh na zmenu znenia úlohy B.2. a B.3 uznesenia vlády SR č. 130 z 13. februára 2003.  
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Zmluvy o Ústave pre Európu medzi členskými štátmi Európskej únie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999. Cieľom Dohovoru je zamedzenie dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov v rámci členských krajín jednotnej Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie PaedDr. Agneši Biróovej z funkcie prednostky Obvodného úradu v Šali a na vymenovanie Ing. Gábora Rusznáka do tejto funkcie.
Návrh predložil minister vnútra SR Vladimír Palko.

Vláda SR prerokovala a schválil návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR. Vláda SR vymenovala do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró.
Návrh predložil minister kultúry SR Rudolf Chmel.

Vláda SR prerokovala a schválila   návrh na priznanie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2004 a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o návrhu opatrení Európskej komisie týkajúcich sa oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb poskytnutého Slovenskou republikou spoločnosti US Steel Košice.  
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana na 59. zasadnutí Valného zhromaždenie Organizácie Spojených národov.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
xxxxx
Koniec komuniké.
Martin Maruška, hovorca vlády SR