K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6. júna 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 162. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/
minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x

Vláda SR rokuje o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002, ktorý predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.
POZOR ZMENA: Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR sa uskutoční o 14.00 hod. na Úrade vlády SR.
(ČASOVÝ POSUN MOŽNÝ V ZÁVISLOSTI OD PRIEBEHU ROKOVANIA)

Do programu boli dodatočne doplnené:

Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie.
Predkladá: minister spravodlivosti  SR

Informácia o priebehu verejnej obchodnej súťaže na predaj majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom v Bratislave.
Predkladá: prezident Prezídia FNM SR

Finančné memorandum programu ISPA pre rok 2001 "Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov".
Predkladá: podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Z programu boli stiahnutné:
Návrh stanoviska vlády SR k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na dobudovanie priemyselného parku Vráble.
Predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Návrh Memoranda o porozumení medzi Vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou PUNCH International NV o priamej investícii spoločnosti PUNCH International NV na Slovensku.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č.78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.
Predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie. Predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Návrh transformácie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. (KBB).
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Plešivec, Železničná ul. - Sklad č. 09.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR  Mária Machová

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Šarišské Lúky, Strojnícka ul. č. 14- Sklad č. 03.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Bardejov, Dukelská ul. 15 - Sklad č. 05.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa rušia rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava, a.s. Bratislava.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK – Kysucké Nové Mesto.
Predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Použitie zostatku finančných prostriedkov pre organizácie vykonávajúce pravidelnú autobusovú dopravu z Programu obnovy vozidlového parku z roku 1998.
Predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Návrh na využitie redukovaných pracovných miest Domu zahraničných stykov v kapitole Ministerstva školstva SR.
Predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh na zriadenie medzirezortnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky a Európskej únie.
Predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vyhodnotenie účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri, vrátane finančného zúčtovania.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh na podpísanie Rezolúcie o budúcom rozvoji spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP), na prijatie Deklarácie o oblastiach priorít spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) a na prijatie Rokovacieho poriadku pre Riadiaci výbor spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP).
Predložili minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Správa o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou.
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na zmenu článku 26 Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS).
Predložili minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Správa o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení SR k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. 5. 2001, Brusel).
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na zrušenie úlohy B.5 z uznesenia vlády SR č. 304/2000, ktorá ukladá v nadväznosti na finančné možnosti mesta Ružomberok realizovať telekomunikačnú sieť vo Vlkolínci.
Predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z plánu práce vlády SR na rok 2001.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank

Návrh na zručenie úlohy B.9 z uznesenia vlády č. 1026 z 25. novembra 1999.  
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank
Poznámka: Materiál je tajný

Informácia o projekte Aligator .
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach
Poznámka: Materiál je tajný

Informácia o výsledku kontroly príjmov zdravotných poisťovní za január až apríl 2001.
Predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia posilneného rezortného krízového štábu v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2001.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank

Informatívna správa o poznatkoch orgánov prokuratúry o kontrolnej činnosti krajských úradov v zariadeniach sociálnej starostlivosti spracovaných v súvislosti s priebežnými výsledkami z pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho správania alebo trestania v Slovenskej republike    v roku 2000.
Predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel

Informácia o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne za rok 2000.
Predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár

Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2000.
Predložila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie SR  Rozália Molnárová

Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania a konkretizácie opatrení          na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov “Koncepcie agrárnej                      a potravinovej politiky v roku 2001”, “Koncepcie lesníckej politiky v roku 2001”             a “Zelených správ 2000”.
Predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Informácia o trhových poriadkoch pre obilniny, cukor a mlieko v SR.
Predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Informácia o doterajšom priebehu zmierňovania majetkových krívd v lesnom hospodárstve a o obhospodarovaní neštátnych neodovzdaných lesov.
Predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Informácia o činnosti Koordinačného výboru pre problematiku žien za rok 2000.
Predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Fínskej republiky Paavo Lipponena v Slovenskej republike v dňoch 3. - 4. mája 2001.
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

x x x x x x

Vláda SR na dnešnej schôdzi rokovala o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002. Rokovanie o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 bolo prerušené a vláda SR sa bude uvedeným návrhom zaoberať na najbližšom rokovaní.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Plán národného rozvoja. Úloha vypracovať tento materiál vyplynula z bodu C.4 uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1333 z 5. apríla 2001 k správe o súčasnom stave a plnení úloh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti politiky zamestnanosti. V uvedenom materiáli je zhodnotený vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti, prognóza vývoja počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva a HDP a ich vplyv na vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v období do roku 2006, spôsob a doterajší postup plnenia opatrení Národného plánu zamestnanosti a stav finančného zabezpečenia realizácie opatrení Národného plánu zamestnanosti v roku 2002. Vláda SR vyjadrila súhlas s predložením plánu národného rozvoja na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum programu ISPA pre rok 2001 "Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov".   Projekt programu  ISPA  bol Riadiacim výborom ISPA Európskej komisie schválený dňa 8. marca 2001. Podpisom  finančného memoranda sa v zmysle jeho ustanovení Slovenská republika zaväzuje zabezpečiť realizáciu tohto projektu a spolufinancovanie zostávajúcich nákladov. Vláda SR zároveň uložila podpredsedníčke vlády SR pre európsku integráciu podpísať uvedené finančné memorandum.
Návrh predložila: podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informáciu o priebehu verejnej obchodnej súťaže na predaj majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom v Bratislave. Vláda SR odporučila prezidentovi Prezídia FNM zrušiť verejnú súťaž na predaj spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom v Bratislave a vyhlásiť nové kolo verejnej súťaže s novými podmienkami. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi Prezídia FNM, aby v prípadoch privatizácie významnejších podnikov z portfólia FNM SR predložil informáciu o podmienkach verejnej súťaže na rokovanie Porady ekonomických ministrov.
Informáciu predložil prezident Prezídia FNM SR Jozef Kojda
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje. /v zmysle obchodného zákonníka/

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila materiál Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč


Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 51 sudcov na štvorročné volebné obdobie. Cieľom predloženého materiálu je vyriešiť postavenie justičných čakateľov, ktorí zložili odbornú justičnú skúšku a personálne obsadiť funkcie sudcov, ktorí sa svojej funkcie  vzdali   alebo jej výkon skončili po priznaní starobného dôchodku.
Návrh predložil minister spravodlivosti  SR Ján Čarnogurský

x x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR