ZÁZNAM
zo 140.
rokovania vlády Slovenskej republiky
             7. februára 2001


        Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

        Vláda odložila z programu 140. schôdze vlády body 1 až 4, 6, 7, 12 až 14, 17, 18 a 21 až 23.

        Vláda na návrh ministra obrany, ministra pôdohospodárstva, ministerky financií a ministra zahraničných vecí dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 11 až 15  tohto záznamu.

        Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:  

1.        Návrh na vydanie rozhodnutia o predaji majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu VÚB, a.s. v Bratislave /č. m.: 940/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   p r i j a l a  uznesenie č. 112.

2. Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov /č. m.: 877/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zdravotníctva           p r i j a l a  uznesenie č. 113.

3. Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonov SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely /č. m.: 800/2001/


          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   p r i j a l a  uznesenie č. 114.

4. Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov pre kapitolu Ministerstva školstva SR /č. m.: 881/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra školstva   p r i j a l a  uznesenie č. 115.

5. Projekty na kultúrne aktivity - rok 2001 (I. polrok 2001)  /č. m.: 859/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra kultúry   p r i j a l a  uznesenie č. 116.

6. Poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do Dobrovoľného fondu OSN pre prípravu Svetovej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo výške 3000 USD /č. m.: 876/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí    p r i j a l a  uznesenie č. 117.

7. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1108 z  20. 12. 2000 k návrhu koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb   /č. m.: 905/2001/

           Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády I. Mikloša    p r i j a l a  uznesenie č. 118.

8. Návrh na určenie odmeny pri životnom jubileu /č. m.: 918/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu vedúceho Úradu vlády SR    p r i j a l a  uznesenie č. 119.

9. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 /č. m.: 1026/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí     p r i j a l a  uznesenie č. 120.

10.   Správa o likvidácii PERSPEKTÍVY - družstevnej zdravotnej poisťovni /č. m.:            974/2001/

          Vláda  bude pokračovať v  prerokovaní predloženého materiálu ministra zdravotníctva na budúcom rokovaní vlády;  u l o ž i l a  ministrovi zdravotníctva zabezpečiť výmenu likvidátora družstevnej zdravotnej poisťovni PERSPEKTÍVA.      

11. Správa o výsledkoch prípravy na členstvo v NATO a o prioritách postupu pri plnení úloh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti na rok 2001 /č. m.: 993/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra obrany                           p r i j a l a  uznesenie č. 121.

12. Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín /č. m.: 1037/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  pôdohospodárstva a ministra zahraničných vecí  p r i j a l a  uznesenie č. 122.

13. Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny /č. m.: 1038/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra pôdohospodárstva a ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 123.

14. Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Kanceláriu prezidenta SR na úhradu prác a dodávok súvisiacich s obstaraním rezidencie pre prezidenta Slovenskej republiky /č. m.: 1063/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií                  p r i j a l a  uznesenie č. 124.

15. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR  /č. m.: 028/2001/

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí     p r i j a l a  uznesenie č. 125.

16. Materiály pre informáciu v elektronickej forme:

a/ Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 220/1999 /č. m.: 833/2001/

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál ministra zahraničných vecí.

b/ Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 14. a 15. 11. 2000 /č. m.: 882/2001/

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál podpredsedu vlády Ľ. Fogaša.

c/ Informácia o plnení úloh Koncepcie rozvoja bytovej výstavby a Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010 /č. m.: 883/2001/

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál ministra výstavby a regionálneho rozvoja.

17. R ô z n e

        Vláda   s ú h l a s i l a   s uvoľnením finančných prostriedkov vo výške 30 mil. Sk na výplatu mimoriadnych odmien, vrátane odvodov na poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevku do Národného úradu práce z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, skupina 8. položka 8777 štátneho rozpočtu na rok 2001; tieto finančné prostriedky sa uvoľňujú na plnenie čl. IV. bodu 2 Generálnej dohody na rok 2000 opatrenia s cieľom zabezpečiť rast reálnych platov zamestnancov rozpočtovej a  príspevkovej sféry); vláda                                          p o v e r i l a   podpredsedu vlády I. Mikloša, ministerku financií a príslušných ministrov na rozdelenie týchto finančných prostriedkov.             Mikuláš   D z u r i n d a   v.r.
predseda vlády

         Za správnosť: