K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 15. marca 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 146. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/
minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/
minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC/
podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /NR SR/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny vládou Slovenskej republiky.
Predkladajú: minister vnútra SR a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Predkladá minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o Návrhu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Predkladá minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na zvýšenie čerpania úveru s garanciou vlády SR č. 468 zo 7. júla 1998.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2000 a prognóza vývoja na 1. polrok 2001.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Informácia o návrhoch projektov Národného programu Phare 2001.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu

Návrh na zrušenie bodu C.2 písmeno b.) uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 16. augusta 2000.
Predkladajú: ministerka financií SR a minister zahraničných vecí SR

x x x x x x

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k uvedenému poslaneckému návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa upravuje právne postavenie Slovenského pozemkového fondu, jeho majetkové, účtovné a finančné postavenie. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády predložiť vládny návrh zákona na ďalšie ústavné prerokovanie.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom novelizácie živnostenského zákona je predovšetkým reagovať na potrebu premietnutia zmien a doplnkov, ktoré vyplývajú pre vnútroštátnu živnostensko-právnu úpravu z obsahu Smerníc Rady Európskej únie a odporúčaní Komisie Európskej únie. Návrhom zákona sa liberalizujú podmienky podnikania a znižuje sa ingerencia orgánov verejnej správy v konaní pred začatím podnikania. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády predložiť vládny návrh zákona na ďalšie ústavné prerokovanie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 z 10. januára 2001k 7. 3. 2001. Materiál predstavuje odpočet plnenia prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie SR do EÚ, ktorý podpredseda vlády SR pre európsku integráciu pravidelne predkladá na rokovanie vlády SR. Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Viacročnej finančnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou európskych spoločenstiev a návrh Ročnej finančnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou európskych spoločenstiev programu SAPARD a uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu, ministerke financií SR a ministrovi pôdohospodárstva SR podpísať uvedené finančné dohody. Program SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) je predvstupový nástroj Európskej únie určený pre obdobie 2000-2006. Program je zameraný najmä na riešenie prioritných problémov krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a na uľahčenie implementácie acquis communautaire, najmä pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku. Ide o nástroj, ktorý má uľahčiť prispôsobovací proces Slovenska pred vstupom do EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Program SAPARD je určený pre 10 krajín strednej a východnej Európy uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bude základným programovým dokumentom uskutočňovania regionálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2006 a zásadnou podmienkou pre získanie prostriedkov z predvstupových fondov a po integrácii Slovenska do Európskej únie zo štrukturálnych fondov EÚ. Základným cieľom predloženého materiálu je poskytnutie komplexného pohľadu na súčasný stav Slovenska a jeho regiónov, bariéry rozvoja i návrhy na ich prekonanie prostredníctvom rozvojových priorít a stratégií.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce Premostenie Dunaja v Bratislave a Most Košická. Vláda Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za bankové úvery v objeme 45,0 mil. EUR (1,8 mld. Sk) od Európskej investičnej banky, Luxemburg a krátkodobý bankový úver v objeme 0,6 mld. Sk od Všeobecnej úverovej banky Bratislava, a.s. pre  spoločnosť METRO Bratislava, a.s. na financovanie výstavby verejnej práce "Most Košická" v Bratislave. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s vyčlenením finančných prostriedkov v objeme 1,8 mld. Sk na dofinancovanie investičných nákladov diela do výšky 3,6 mld. Sk zo štátneho rozpočtu v rokoch 2002 a 2003. Z tohto objemu bude v roku 2002 kryté plnenie finančných záväzkov vyplývajúcich z krátkodobého úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a primátor mesta Bratislavy Jozef Moravčík

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s materiálom Vyhodnotenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz cukru z Poľskej republiky. Na základe potreby reagovať na pretrvávajúcu hrozbu zvýšeného dovozu poľského cukru, po prerokovaní a odsúhlasení s poľskou stranou, vláda SR opätovne ruší koncesie na dovoz cukru pôvodom z Poľskej republiky a zavádza ako dočasné ochranné opatrenie zmluvné clo.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra školstva SR a ako laternáta ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení. Cieľom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zmluva sa svojím vecným rozsahom vzťahuje na dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré budú priznávané a vyplácané za podmienok                  a v rozsahu určených právnymi predpismi tej zmluvnej strany, na území ktorej sa zamestnanie vykonáva
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 482 z 9. júna 1999 - zabezpečiť vypracovanie návrhu zákona o prevencii kriminality a predložiť ho na rokovanie vlády.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. V zmysle schváleného návrhu budú realizované zmeny v štatúte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 95 z 31. januára 2001, na základe ktorého bola na Ministerstve obrany Slovenskej republiky vytvorená funkcia ďalšieho štátneho tajomníka.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a schválila vstup Slovenskej republiky do Agentúry pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Agentúra pre jadrovú energiu pracuje v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a združuje najvyspelejšie štáty sveta s cieľom výmeny informácií a skúseností v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Vstupom do Agentúry pre jadrovú energiu Slovenská republika získa možnosť aktuálnej a priamej výmeny informácií so štátmi s najrozvinutejšou úrovňou jadrovej bezpečnosti v celosvetovom merítku.
Návrh predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 59. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 2. a 6. apríla 2001 v Budapešti.  59. zasadnutie Dunajskej komisie, medzinárodnej vládnej organizácie, vytvorenej na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji, sa uskutoční v Budapešti v dňoch od 2. do 6. apríla 2001. Na zasadnutí Dunajskej komisie bude prerokovaný široký okruh odborných otázok plavebného, hydrotechnického, hydrometeorologického, právneho a finančného charakteru. Bude sa zaoberať podmienkami úplného otvorenia plavby na juhoslovanskom úseku Dunaja, kde v oblasti Nového Sadu je zrútenými mostami zablokovaná plavebná dráha. Riešenie týchto problémov smeruje k vytváraniu priaznivých podmienok pre harmonizáciu a liberalizáciu medzinárodnej plavby na Dunaji.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 514 zo 6. júla 2000 k návrhu na ďalší postup privatizácie podniku MEDIKA, š.p. Bratislava. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zdravotníctva SR a predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR zabezpečiť následne postup na likvidáciu štátneho podniku MEDIKA Bratislava.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala zmenila znenie úlohy č. B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 72 zo dňa 24. januára 2001 k návrhu prístupov na vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002 nasledovne:"Vláda SR ukladá ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku SR poskytnúť údaje o zdrojoch, ktoré sa predpokladajú získať z privatizácie v roku 2002 priamo Ministerstvu financií SR."
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami zrušila úlohu B. uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 453 z 20. júna 1995 k návrhu harmonizovaného systému tvorby a využívania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a štátnych fondov vynakladaných na ochranu a tvorbu životného prostredia. Úloha, na základe ktorej Ministerstvo životného prostredia SR predkladalo pre účely prípravy štátneho rozpočtu SR Ministerstvu financií SR sumarizované zoznamy navrhovaných investičných akcií environmentálneho charakteru, ktoré boli už skôr podkladom pre návrh rozpočtových kapitol rezortov, sa stala nadbytočnou a preto bola zrušená.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR odporučila Národnej rade SR prerokovať materiál Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže SR. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR k uvedenému návrhu Národnej rade SR.
Návrh predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže SR Martin Kugla

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č.2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu vo Švédskom kráľovstve dňa 12. februára 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy členky Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Wu Yi v Slovenskej republike v dňoch 11. - 14. februára 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Slovinskej republike v dňoch 16.-17. februára 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení čerpania colných kvót a dočasných colných kvót na vybrané agrárne a priemyselné komodity za rok 2000.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti podpredsedu vlády SR Pála Csákyho v dňoch 19.-21. februára 2001 na ministerskej konferencii Mládež a alkohol ktirá sa v Štokholme.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny vládou Slovenskej republiky. Pomoc je poskytovaná formou materiálnej pomoci podľa požiadaviek ukrajinskej strany. Predmety pomoci budú odovzdané štátnym orgánom Ukrajiny do 31. marca 2001.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná novela zákona má za cieľ riešiť súčasnú nepriaznivú finančnú situáciu obcí pri zabezpečovaní výstavby bytov v bytových domoch tým, že ruší povinnosť obcí preukazovať vlastné prostriedky. Pri prerokovaní a schválení predmetného návrhu novely zákona vláda vychádzala zo snahy vytvoriť obciam lepšie podmienky pre výstavbu nájomných bytov, a tým oživiť túto oblasť bytovej výstavby.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o Návrhu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda prerokovala a schválila Návrh na zvýšenie čerpania úveru s garanciou vlády SR č. 468 zo 7. júla 1998. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR udeliť súhlas s navýšením sumy úveru z 5 000 tis. DEM na 7 000 tis. DEM a na vyhotovenie dodatkov k úverovej zmluve zo dňa 28. 9. 1998 medzi IMUNA, š.p. a CREDIT LYONNAIS BANK Slovakia, a.s.
Návrh predložil : minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2000 a prognózu vývoja na 1. polrok 2001.
Správu predložil: predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návrhoch projektov Národného programu Phare 2001.
Informáciu predložil: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zrušením bodu C.2 písmeno b.) uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 16. augusta 2000, ktorým Slovenská republika žiadala o 5- ročné prechodné obdobie pre nadobúdanie nehnuteľností, určených na vedľajšie bývanie v rámci rokovaní o vstupe do EÚ v kapitole Slobodný pohyb kapitálu.
Vláda SR zároveň uložila ministerke financií a ministrovi zahraničných vecí zabezpečiť predloženie a prerokovanie zrušenia požiadavky na 5-ročné prechodné obdobie pre nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzozemcami, ktoré predstavujú tzv. vedľajšie bývanie, v dodatkovej informácii k negociačnej pozícii SR v kapitole Slobodný pohyb kapitálu, v rámci Konferencie o pristúpení SR do EÚ.
Návrh predložila: ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR