ZÁZNAM
zo 139.
rokovania vlády Slovenskej republiky
31. januára 2001

           Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády Ľ. Fogaš.

         Vláda na návrh predsedu vlády, podpredsedu vlády Ľ. Fogaša a ministra zahraničných vecí  vypustila z programu rokovania materiál "Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 550/2001/", "Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 "Čistiareň odpadových vôd v Nitre" /č. m.: 776/2001/", "Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  /č. m.: 3300/2000/", "Informácia o likvidácii PERSPEKTÍVY - družstevnej zdravotnej poisťovne /č. m.: 747/2001/" a "Správa o reforme riadenia verejných financií /č. m.: 751/2001/", "Návrh na zrušenie úlohy B.1 a B.3 uznesenia vlády SR č. 679/2000 k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na financovanie obstarania služobných bytov pre vojakov, policajtov a colníkov /č. m.: 611/2001/".

        Vláda na návrh štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR           J. Pivarčiho, ministra zahraničných vecí, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a ministra pôdohospodárstva dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 29 až 34 tohto záznamu.

           Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení /č. m.: 737/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra školstva   p r i j a l a  uznesenie č. 84.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov /č. m.:  2639/2000/

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o  predloženom materiáli ministra školstva.

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov /č. m.: 3122/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  vnútra   p r i j a l a  uznesenie č. 85.

4. Návrh na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky voči Jemenskej republike /č. m.: 749/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií    p r i j a l a  uznesenie č. 86.

5. Návrh harmonogramu urýchlenia privatizácie /č. m.: 752/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády I. Mikloša a ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku    p r i j a l a  uznesenie č. 87 a  u l o ž i l a  ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku a ministrovi školstva             do 15. 2. 2001 doriešiť právny postup privatizácie subjektov: SOU dopravy a služieb Lučenec, Kokava - Háj, Škola v prírode - Krahule, rozostavaná stavba, SPŠ drevár. Zvolen, objekt býv. SOU poľnohospodárskeho Vígľaš Pstruša a Domov mládeže Lučenec - blok C.

6. Správa o príprave zavedenia štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve financií SR /č. m.: 3301/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií    p r i j a l a  uznesenie č. 88.

7. Koncepcia modernizácie mobilného parku Železníc Slovenskej republiky /č. m.: 3249/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií   p r i j a l a  uznesenie č. 89.

8. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky - časť Zubné stredisko, ul. M. Oláha 3, Nové Zámky /č. m.: 712/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku    p r i j a l a  uznesenie       č. 90.

9. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky - časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky /č. m.: 711/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   p r i j a l a  uznesenie       č. 91.

10. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády ČSFR č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha /č. m.: 748/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   p r i j a l a  uznesenie        č. 92.

11. Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov /č. m.: 700/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra životného prostredia   p r i j a l a  uznesenie č. 93.

12. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie /č. m.: 624/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra a ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 94.

13. Návrh na schválenie dokumentu "Rozsah prác" pre rozvojovú štúdiu "Trvaloudržateľný rozvoj poľnohospodárstva v Záhorskej nížine a ochrana prírodných zdrojov" v rámci programu  bilaterálnej technickej spolupráce medzi japonskou vládou a Slovenskou republikou  /č. m.: 3296/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 96.

14. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave /č. m.: 418/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií     p r i j a l a  uznesenie č. 97.

15. Východisková a druhá periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach /č. m.: 3211/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 98.

16. Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci /č. m.: 754/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra školstva     p r i j a l a  uznesenie č. 99.

17. Správa o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) /č. m.: 755/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   p r i j a l a  uznesenie č. 100.

18. Návrh na delimitáciu agendy cezhraničnej spolupráce na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR /č. m.: 753/2001/

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o  predloženom materiáli ministra zahraničných vecí.

19. Návrh na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 5. a  6. 2. 2001 /č. m.: 586/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 101.

20. Návrh na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve /č. m.: 551/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra pôdohospodárstva   p r i j a l a  uznesenie č. 102.

21. Plnenie úloh C.5 a C.9 uznesenia vlády SR č. 694/2000 za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR /č. m.: 3010/2000 /

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  dopravy, pôšt a telekomunikácií  p r i j a l a  uznesenie č. 103.

22. Návrh na zrušenie  uznesenia vlády SR č. 735 z 25. 8. 1999  /č. m.: 713/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   z r u š i l a  uznesenie vlády SR č. 735 z 25. augusta 1999 - k informácii o ekonomickom a právnom stave PNS.

23. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok  1998 /č. m.: 387/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu riaditeľa Úradu pre štátu pomoc    p r i j a l a  uznesenie č. 104.

24. Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže /č. m.: 3261/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu predsedu Rady Fondu detí a mládeže    p r i j a l a  uznesenie č. 110.

25. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 /č. m.:  791/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 105.

26. Návrh na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce /č. m.: 799/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   p r i j a l a  uznesenie č. 106.

27. Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy /č. m.: 585/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 111  a    u l o ž i l a  ministrovi zahraničných vecí predložiť na rokovanie vlády   do 28. 2. 2001 kritériá pre zapožičanie štátnych vyznamenaní tohto druhu.

28. Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy /č. m.: 3202/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra kultúry    p r i j a l a  uznesenie č. 107.

29. Návrh na vymenovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR /č. m.: 865/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra obrany   p r i j a l a  uznesenie č. 95.

30. Návrh stanoviska vlády SR k posudku Poradného výboru Rady Európy k správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v SR /č. m.: 845/2001/

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o  predloženom materiáli  ministra zahraničných vecí.

31. Návrh na odvolanie  a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR /č. m.: 834/2001, 835/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  výstavby a regionálneho rozvoja  p r i j a l a  uznesenie č. 108.

32. Návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom /č. m.: 863/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra    p r i j a l a  uznesenie č. 109.

33. Návrh poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom Indickej republiky vládou SR /č. m.: 864/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  vnútra a ministra zahraničných vecí  p r i j a l a  uznesenie č. 83.

34. Materiál pre informáciu:

Informatívna správa týkajúca sa opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE /č. m.: 866/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál ministra pôdohospodárstva.

35. Materiály pre informáciu v elektronickej forme:

a/ Informácia o stave budovania systému štátnej pokladnice k 31. 12. 2000 /č. m.: 626/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál ministerky financií.

     b/ Informácia o 61. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN /č. m.: 650/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál ministra životného prostredia.

36.     R ô z n e

Vláda dohodla účasť členov vlády v Národnej rade SR pri prerokúvaní návrhu novely Ústavy SR.


Mikuláš   D z u r i n d a   v.r.
predseda vlády

Za správnosť: