K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 19. septembra 2007
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 60. schôdzi a rokuje
pod vedením predsedu Roberta Fica

Na zasadnutí nie sú prítomní:
podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR Dušan Čaplovič
podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin

Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní dodávok elektriny pre zvýšenie bezpečnosti zásobovania elektrickou energiou po odstavení Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy  
Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová


Z programu boli vypustené:

Návrh zákona, ktorým sa upravujú otázky súvisiace s pomocou poskytovanou z fondov Európskeho spoločenstva  
Predkladá: podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR Dušan Čaplovič

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa

xxxxx

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informácie o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov.

xxxxx


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. K vypracovaniu tohto návrhu zákona sa pristúpilo najmä z dôvodu, že pri praktickom využívaní zákona o dani z príjmov je potrebné legislatívne spresniť, resp. doplniť niektoré jeho ustanovenia tak, aby ich využitie v praxi zabezpečovalo legislatívnu istotu.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou Legislatívnej rady vlády schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sprísňuje podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa. Vzhľadom na výšku výdavkov na základné vybavenie novorodenca, ktoré sa narodí ako prvé dieťa, navrhuje sa zvýšiť príplatok o 9 440 Sk, t. j. na sumu 20 440 Sk, čo spolu s príspevkom pri narodení  bude predstavovať sumu  25 000 Sk.
Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd.    
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh Štátnej politiky cestovného ruchu Slovenskej republiky. Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR stanovila strategický cieľ zvyšovania  konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku pri lepšom využívaní potenciálu so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov.  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013. V súvislosti s implementáciou inovatívnych finančných nástrojov Európskej komisie vytvorila pre programové obdobie 2007 – 2013 iniciatívu JEREMIE. JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) je spoločnou iniciatívou Európskej komisie, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), zameranou na podporu prístupu malých a stredných podnikov (MSP) ku kapitálu v regiónoch EÚ, najmä v oblasti  výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP).  Účelom materiálu je definovať úlohy nástroja technickej pomoci a v súvislosti s tým špecifikovať jednotlivé štádiá procesu prípravy a realizácie PPP projektov, inštitucionálne zabezpečenie tohto procesu a úlohy jednotlivých subjektov v tomto procese.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila analýzu administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007-2013 v rezorte pôdohospodárstva.
Analýzu predložil minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vyjadrila súhlas s návrhom na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ministerstvo životného prostredia SR.  
Návrh predložil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trebišove. Vláda SR prerokovala a neschválila návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Michalovciach.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na 34. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 16. 10. – 3. 11. 2007.  Hlavnou úlohou Generálnej konferencie je určiť všeobecnú orientáciu UNESCO, schváliť program a rozpočet organizácie na najbližšie dvojročné obdobie (2008 – 2009) a strednodobú stratégiu UNESCO na obdobie šiestich rokov (2008 – 2013).    
Návrh predložil minister kultúry SR Marek Maďarič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2007.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom predkladaného návrhu zákona priblížiť sa k právu Európskej únie v oblasti vydávania cestovných dokladov a jeho aplikácie v praxi a upraviť tento zákon tak, aby bolo možné naplniť zámer projektu vydávania cestovných dokladov Slovenskej republiky s biometriou.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je vypracovaný v súlade s  Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a definuje rajonizáciu a spôsob jej obnovenia pre lekárov prvého kontaktu so zachovaním slobodného výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanom, ako aj upravuje a novelizuje nadväzujúce ustanovenia o zdravotnej starostlivosti.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je orientácia poskytovania zdravotnej starostlivosti na prevenciu a na včasnú diagnostiku ochorení a úprava rozsahu poskytovania kúpeľnej starostlivosti.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je precizovať a doplniť niektoré ustanovenia zákona na základe pripomienok stavovských a profesijných organizácii, vzdelávacích inštitúcii, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, iných inštitúcií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré v zdravotníckej praxi na základe prijatia reformných zákonov v rezorte zdravotníctva v roku 2005 spôsobovali nedorozumenia a nejasnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Navrhovanou úpravou sa zrušuje aj transformácia zdravotníckych zariadení v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva  SR Ivan Valentovič.

Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 Z. z.  Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh legislatívneho zámeru zákona o mládeži. Východiskom pre prípravu legislatívneho zámeru zákona je súčasný stav práce s deťmi a mládežou na Slovensku. Od roku 2001 bola rezortne prierezová problematika práce s deťmi a mládežou realizovaná každoročne akčným plánom úloh, ktorý vychádzal z obsahu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike do roku 2007.  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na prístup k protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh aktualizácie uznesení vlády SR č. 504/2005 a č. 943/2000 k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ. Materiál  zlaďuje  príspevky  SR  k  budovaniu  vojenských  spôsobilostí  NATO a EÚ a dáva týmto záväzkom aj reálnu ekonomickú základňu.
Návrh predložil minister obrany SR František Kašický.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh uzavrieť Dohodu medzi vládou SR a kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní dodávok elektriny pre zvýšenie bezpečnosti zásobovania elektrickou energiou po odstavení Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. Týmto nariadením vlády sa od 1. októbra 2007 upravuje výška minimálnej mzdy na 46,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom a na 8 100 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom Cieľov síl 2008.  
Návrh predložil minister obrany SR František Kašický
Poznámka: Materiál je vyhradený

Vláda SR prerokovala a schválila programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2008 až 2010
Návrh predložil minister obrany SR František Kašický.
Poznámka: Materiál je vyhradený

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzatvorenie medzinárodných dohôd Európskeho spoločenstva o spolupráci.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.
Poznámka: Materiál je vyhradený


xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR