ZÁZNAM
zo 158. mimoriadneho
rokovania vlády Slovenskej republiky
15. mája 2001Rokovanie vlády viedol podpredseda vlády I. Mikloš.

Jediný bod programu prerokovala vláda s týmto záverom:

Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 /č. m.: 3220/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   u l o ž i l a   ministrom predložiť Ministerstvu financií SR podklady k dopracovaniu predloženého návrhu v zmysle záverov z rokovania vlády, týkajúcich sa obligatórnych výdavkov, fakultatívnych výdavkov a priorít do piatku 18. 5. 2001 do 12.00 hod..

Vláda bude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu 23. 5. 2001.Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vládyZávery

z rokovania vlády Slovenskej republiky
15. mája 2001

k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002Vláda k predloženému návrhu ministerky financií prijala tieto závery:

1. Aktualizovať celkové príjmy a výdavky.
2. Zabezpečiť udržanie deficitu verejnej správy maximálne vo výške 3,5 % HDP.
3. Rokovať o predloženom návrhu so sociálnymi partnermi.
4. Doplniť o odhady krytia dlhov výnosmi z privatizácie.
5. Prehodnotiť obligatórne výdavky (predložiť prípadné návrhy na zrušenia uznesení vlády SR, ktoré predpokladajú zvýšenie obligatórnych výdavkov).
6. Prehodnotiť fakultatívne výdavky.
7. Určiť priority s náležitým zdôvodnením.
Pod gestorstvom ministra školstva zosumarizovať výdavky na vedu, techniku a informatiku.