VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
z 96. (mimoriadneho)
rokovania vlády Slovenskej republiky
19. augusta  2004


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:    

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani                       z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. /č. m.: 17307/2004/
Predložil: podpredseda vlády a  minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 812.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani  z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov /č. m.: 17308/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 813.

3. Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  /č. m.: 17870/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 814.

4. Návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 17520/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 815.

5. Návrh zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov /č. m.: 17522/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 816.

6. Návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 17544/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 817.

7. Návrh zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 17829/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 818.

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov /č. m.: 17505/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 819.

9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani               z minerálneho oleja /č. m.: 17492/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 820.

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /č. m.: 17225/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 821.

11. R ô z n e

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR M. Radošovský informoval členov vlády o  udeľovaní značky kvality slovenským poľnohospodárskym                  a potravinárskym výrobkom, ktoré budú spĺňať podmienky kvality a bezpečnosti potravín.


Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády