VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
zo 101.
rokovania vlády Slovenskej republiky
18. júna 2008


Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva a menšiny.

Vláda na návrh štátneho tajomníka Ministerstva financií SR P. Kažimíra a predsedníčky Štatistického úradu SR dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 19, 20, a 22.h) a ústny návrh predsedu vlády uvedený v bode 21 tohto záznamu.

Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

Európska únia – Informácie o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov

Vláda k uvedenému bodu   v z a l a  n a  v e d o m i e   ústnu informáciu ministra zahraničných vecí.

1. Návrh poslancov Národnej rady SR Pavla Pašku, Moniky Smolkovej a Jozefa Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 575) (č. m.: 5678/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 402.

2. Návrh poslancov Národnej rady SR Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 626) (č. m.: 9452/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 403.
3. Návrh poslanca Národnej rady SR Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623) (č. m.: 9457/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 404.

4. Návrh poslancov Národnej rady SR Maroša Kondróta, Jána Chrbeta a Milana Urbániho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov (tlač 622) (č. m.: 9445/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 405.

5. Návrh poslanca Národnej rady SR Jána Senka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 612) (č. m.: 9440/2008)
Predložil: minister kultúry

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 406.

6. Návrh poslanca Národnej rady SR Miroslava Jureňu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 613) (č. m.: 9432/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 407.

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (č. m.: 12672/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 408.

8. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády SR č. 327/2003 Z. z. (č. m.: 12849/2008)
Predložila: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 409.


9. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov (č. m.: 12909/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 410.

10. Návrh postupu v prípade uzavretia zmieru vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva (č. m.: 12948/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 411.

11. Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 58 zo 16. januára 2002 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti (č. m.: 13042/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 412.

12. Návrh na úpravu Programu rozvoja bývania (č. m.: 12367/2008)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 413.

13. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2008 (č. m.: 13020/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 414.

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2009 (č. m.: 12962/2008)
Predložila: predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej  poisťovne

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 415.

15. Priebežná správa k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky (č. m.: 11858/2008)
Predložili: minister zahraničných vecí, minister hospodárstva a minister životného  prostredia

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 416.


16. Súhrnná správa o štvrtom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2007 – 30. 4. 2008 (č. m.: 13141/2008)
Predložil: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva  a menšiny

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 417.

17. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (č. m.: 13133/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 418.

18. Návrh Koncepcie vojenského zdravotníctva so zameraním na vojenské nemocnice, polikliniky a ďalšie vojenské zdravotnícke a rekreačné zariadenia (č. m.: 13210/2008)
Predložili: minister obrany a podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 419.

19. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (č. m.: 13394/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 420.

20. Návrh na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy (č. m.: 13235/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 421.

21. Návrh na predkladanie informácie o ťažbe dreva, jeho spracovaní a vývoze do zahraničia (č.: 13392/2008)
Predložil: predseda vlády

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 422.

22. Materiály pre informáciu:

  a) Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2007 (č. m.: 12661/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister školstva

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  b) Informácia o výsledkoch súťaže v predbežnom výbere na základe správy výberovej komisie k podujatiu Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2013 (č. m.: 12735/2008)
Predložil: minister kultúry

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

c) Informácia o priebehu a výsledkoch XII. Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) (č. m.: 12821/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  d) Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (č. m.: 12941/2008)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  e) Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2007 (č. m.: 12956/2008)
Predložila: predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej  poisťovne

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  f) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2007 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti (č. m. 12959/2008)
Predložila: predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej  poisťovne

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

g) Analýza vplyvov Lisabonskej zmluvy na právny poriadok Slovenskej republiky v pôsobnosti jednotlivých rezortov v prípade jej vstupu do platnosti (č. m.: 13105/2008)
Predložil: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva  a menšiny

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.
h) Názory občanov na zavedenie spoločnej meny euro - jún 2008 (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky) (č. m.: 13400/2008)
Predložila: predsedníčka Štatistického úradu SR

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

23. R ô z n e

Vláda vzala na vedomie  informáciu predsedníčky Štatistického úradu SR  o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jej pôsobnosti.       Robert  F i c o    v. r.
predseda vlády