K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. júna 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 164. schôdzi a rokuje
pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie je prítomný:
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /NR SR/

x x x x x

Z programu boli stiahnutné:
Návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank
Poznámka: Materiál je tajný

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Reforma daňovej správy Slovenskej republiky.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie september 2000 – jún 2001.
Predkladá: podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 z 10. 1. 2001 k 10. 6. 2001.
Predkladá: podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Stanovisko vlády SR k právnemu postaveniu Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike v súvislosti so súdnym konaním ÚZŽNO proti Spolkovej republike Nemecko.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o postupe privatizácie SPP, š.p.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR a minister zahraničných vecí SR

Do programu boli dodatočne doplnené:
Kvantifikácia nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR


x x x x x

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Návrh zákona zohľadňuje nedávnu novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s ustanoveniami o výkone územnej samosprávy a prenesenom výkone štátnej správy, novo upravuje výkon priamej demokracie v obecnom zriadení, novelizuje vzťah obecného zastupiteľstva a starostu obce, upravuje medziobecnú spoluprácu, rieši nečinnosť obce pri výkone samosprávy i prenesenej štátnej správy a niektoré ďalšie otázky významné z hľadiska činnosti obcí a miest. Ide o opätovné odsúhlasenie návrhu po tom, čo došlo na základe rokovania so Združením miest a obcí Slovenska k úpravám ustanovení týkajúcich sa financovania obcí a ich majetku.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Novela zákona o majetku obcí bude upravovať prechod majetku štátu do vlastníctva obcí v nadväznosti na prenesenie úloh štátnej správy na samosprávu v súlade s prijatou koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy a v nadväznosti na uskutočnenie prechodu zriaďovateľských funkcií k štátnym rozpočtovým organizáciám a k štátnym príspevkovým organizáciám.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o majetku vyšších územných celkov. Zákon o majetku vyšších územných celkov bude upravovať majetkové postavenie samosprávy vyšších územných celkov, prechod majetku štátu do majetku vyšších územných celkov v nadväznosti na prechod kompetencií a základné princípy nakladania s majetkom vyšších územných celkov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov upravuje postavenie rozpočtov obcí a ich finančné hospodárenie  v nových podmienkach, postavenie rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtový proces, rozčlenenie rozpočtu na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet, pravidlá hospodárenia a používania návratných zdrojov financovania, stabilizáciu príjmov, nútenú správu a mechanizmus finančného vyrovnávania rozpočtov územných samospráv. Návrh zákona vytvára právne a ekonomické podmienky pre realizáciu procesu reformy verejnej správy na úseku financovania a rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov. V nadväznosti na presun kompetencií a financií z orgánov štátu na územnú samosprávu a zvýšenie jej finančnej zodpovednosti, zavádzajú sa tiež kontrolné mechanizmy na dodržiavanie povinností upravených týmto zákonom pre obce a vyššie územné celky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým samení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti, predložený ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001, ako aj na základe uznesenia vlády SR č. 17 z 10. januára 2001. Cieľom predkladaného návrhu zákona je reagovať na zmeny v právnom systéme Slovenskej republiky, ktoré nastali prijatím zákona č. 264/1999 Z.z. a tak dosiahnuť ekologizáciu a ekonomizáciu poľnohospodárskej výroby, ako aj aproximovať uvedenú problematiku s právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Návrh zákona obsahuje úpravu požiadaviek na zdravé životné podmienky a pracovné podmienky s cieľom zabezpečiť optimálny stupeň ochrany zdravia najmä s dôrazom na prevenciu tak v oblasti zabezpečovania zdravých životných podmienok, ako aj pracovných podmienok.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR  Roman Kováč

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Základným cieľom predmetného návrhu zákona je upraviť podmienky predaja nehnuteľného majetku, ktorý je vedený v účtovníctve štátneho podniku v likvidácii a podľa § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, je v správe Slovenského pozemkového fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku. Prijatím predmetného návrhu sa urýchli proces prenajímania poľnohospodárskej pôdy na jeho ďalšie využívanie, odstránia sa prieťahy a značné časové úseky pri snahe identifikácie pozemkov, čo hlavne pri malých výmerách je časovo a finančne náročné.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite za rok 2000. Schválené nariadenie vlády SR upravuje valorizáciu priemerného zárobku v súvislosti s úpravou náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite v závislosti od zmien vo vývoji miezd.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami uvedené v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001. Splnenie tejto úlohy patrí k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti na členstvo v Európskej únii.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Analýzu účinnosti a pôsobenia súčasného systému orgánov trhového dozoru a návrh legislatívneho zámeru zákona o integrácii kontroly trhu. Vláda SR zároveň schválila vytvorenie integrovaného orgánu kontroly na trhu v ochrane spotrebiteľa a vytvorenie orgánu potravinového dozoru.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie  o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni ministrov zahraničných vecí (Luxemburg, 12. júna 2001).
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení opatrení v rámci Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR. Rezort zdravotníctva v rámci harmonogramu pripravil návrh úloh realizácie programu ozdravenia výživy na podmienky zdravotníctva, ktoré sa toho času zabezpečujú prostredníctvom štátnych zdravotných ústavov v SR. Bola navrhnutá pracovná skupina odborných pracovníkov ŠZÚ v SR pre monitorovanie Programu ozdravenia výživy.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o riešení oddĺženia krajských úradov s dôrazom na oddĺženie škôl a školských zariadení za rok 1999 a 2000. Materiál informuje o vykonaných rozpočtových opatreniach v kapitolách krajských úradov za účelom ich oddĺženia v rokoch 1999 a 2000. Vláda uvedeným sleduje vývoj a stav možných rizík finančného zabezpečenia výkonu štátnej správy vo vzťahu k pripravovanej reforme verejnej správy.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - bežných transferov pre stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania v roku 2001.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda Slovenskej republiky prerušila rokovanie o Návrhu postupu Fondu detí a mládeže pri odplatnom prevode majetku obchodnej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a. s.  so sídlom v Bratislave.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 758 z 27. septembra 2000 k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky a Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave. Zmena uznesenia sa predkladá z dôvodu upresnenia postupu privatizácie celého majetku podniku Západoslovenské energetické závody, š. p.
Návrh predložila ministerka pre sprvu a privatizáciu majetku SR Mária Machová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým   sa ruší uznesenie Prezídia FNM SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava a zmenu rozhodnutia MSPNM SR o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š.p., Žilina a vydala rozhodnutie, ktorým ruší uznesenie Prezídia Fondu národného majetku SR zo dňa 27.6.1994 o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS, a.s., Bratislava, podľa schváleného zoznamu akciových spoločností navrhovaných na privatizáciu skrátenou verejnou súťažou a mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š. p., Žilina.
Materiál predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Uvedené protokoly dopĺňajú Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a riešia špecifické otázky v boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej výmene vodičských preukazov. Držiteľ vodičského preukazu vydaného v cudzine smie viesť motorové vozidlo    na území Slovenskej republiky najviac 6 mesiacov od prekročenia štátnej hranice a na území Talianskej republiky najviac 1 rok. Ak chce držiteľ takéhoto vodičského preukazu i naďalej riadiť motorové vozidlo na území druhého štátu, musí požiadať o jeho výmenu príslušný dopravný inšpektorát. Uplatnením ustanovení tejto dohody bude možná vzájomná výmena a uznávanie vodičských preukazov získaných na území oboch štátov bez vykonania teoretických a praktických skúšok. Odobraté vodičské preukazy po ich výmene budú vrátené príslušným orgánom druhej zmluvnej strany prostredníctvom svojich zastupiteľských úradov.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky  na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS, ktoré  sa uskutoční v dňoch 25.-27.júna 2001 v New Yorku. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s predloženým návrhom smernice o postupe delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda Slovenskej republiky vymenovala za splnomocnenkyňu vlády Slovenskej republiky    na riešenie problémov rómskej menšiny PhDr. Kláru Orgovánovú. Vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny má za cieľ zvýšiť efektivitu činnosti vlády SR v oblasti rómskej politiky. Do konca júna 2001 prebehne výberové konanie na post riaditeľa Sekretariátu splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny, na post PR-experta a taktiež na tri posty detašovaného pracoviska Sekretariátu Splnomocnenca vlády SR v Košiciach, resp. v Prešove.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti. Vláda SR schválila vymenovanie profesionálneho vojaka Armády SR plk. gšt. Ing Vladimíra Púčika do hodnosti generálmajora, povýšenie profesionálneho vojaka Armády SR genpor. Ing. Milana Cerovského do hodnosti generálplukovníka a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR genmjr. Ing. Jozefa Blizmana a genmjr. Ing Jozefa Dunaja do hodnosti generálporučíka.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov).

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom koncepcie privatizácie v zdravotníctve s návrhom postupu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení. V prerokovanom materiáli je na základe uznesenia Národnej rady SR č. 463 zo dňa 29. 9. 1999 predložený návrh komplexnej koncepcie privatizácie v zdravotníctve s návrhom cieľového modelu a návrh postupu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení. K návrhu postupu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení je predložený na schválenie zoznam zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie a zoznam zdravotníckych zariadení nezahrnutých do privatizácie.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala materiál Dobudovanie koncových zdravotníckych pracovísk v Slovenskej republike. Vláda SR schválila Menovitý zoznam nemocníc vrátane špecializovaných ústavov ako zoznam tzv. koncových nemocníc v Slovenskej republike. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zdravotníctva SR vykonať všetky opatrenia na sfunkčnenie koncových zdravotníckych pracovísk. Koncové zdravotnícke pracoviská boli vládou schválené pre zabezpečenie komplexnej liečebnej starostlivosti medicínsky najzávažnejších ochorení občanov a pre liečenie ústavných činiteľov s cieľom využiť už vybudované zdravotnícke zariadenia a tieto len doplniť špičkovou zdravotníckou technikou, zodpovedajúcou požiadavkám na takéto zariadenia.
Materiál predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým     sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Predkladaným návrhom zákona sa sleduje zvýšenie efektívnosti správy daní a ďalšie posilnenie práv daňových subjektov. Novým spôsobom je v predkladanom návrhu zákona upravené podávanie majetkového priznania, a to tak, že majetkové priznanie budú podávať iba fyzické osoby.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom Reformy daňovej správy SR. Reforma bola navrhnutá v záujme lepšieho naplnenia poslania daňovej správy, ktorým je efektívny výber príjmov, podpora dobrovoľného plnenia daňových záväzkov daňových subjektov, efektívnejší výkon daňových kontrol, vytvorenie osobitného útvaru na odhaľovanie daňových trestných činov, efektívny systém manažmentu ľudských zdrojov, zabezpečenie komplexného vzdelávania zamestnancov a vytvorenie vhodného pracovného prostredia.  Ďalším významným dôvodom potreby reformy daňovej správy je zabezpečenie splnenia podmienok kladených EÚ na vstup SR do európskych štruktúr,  t.j. v prípade daňovej správy prispôsobiť jej pracovné postupy, metódy a informačné technológie tak, aby daňová správa SR spĺňala podmienky požadované EÚ.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie september 2000 – jún 2001. Materiál bol vypracovaný v súlade s požiadavkou Európskej komisie. Správa o pripravenosti SR je podkladom, na základe ktorého Európska komisia zhodnotí pokrok v príprave SR a v plnení kritérií vstupu SR do EÚ vo svojej pravidelnej správe na jeseň t. r.  
Návrh predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR   v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 z 10. januára 2001. Materiál obsahuje odpočet plnenia Prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie                k 10.6.2001.
Návrh predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Stanovisko vlády SR k právnemu postaveniu Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike v súvislosti so súdnym konaním ÚZŽNO proti Spolkovej republike Nemecko.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie  Správu o postupe privatizácie SPP, š.p. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s vytvorením riadiacej a koordinačnej komisie pre koordináciu procesu privatizácie SPP, š.p.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva  SR na podpis dohody.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach  a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Kvantifikácia nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera s manželkou v Slovinskej republike.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o problematike daňových rajov.
Informáciu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Lotyšskej republiky Andrisa Berzinša v Slovenskej republike  v dňoch 13.-14. mája 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2001 a prognóza vývoja na rok 2001.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Jozef Mach

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR