VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZÁZNAM
zo 60.
rokovania vlády Slovenskej republiky
19. septembra 2007


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh podpredsedu vlády a ministra školstva vypustila z návrhu programu materiál uvedený v bode 18 tohto záznamu.

          Vláda na návrh ministra hospodárstva a ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 23 a 24 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

Európska únia – Informácie o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov

          Vláda  k uvedenému bodu   v z a l a   n a   v e d o m i e   ústnu informáciu ministra výstavby a regionálneho rozvoja.

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (č. m.: 16424/2007)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 780.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1988 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov  (č. m.: 16398/2007)
Predložila: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 781.

3. Návrh na uzavretie Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd (č. m.: 15304/2007)
Predložil: minister hospodárstva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 782.

4. Návrh štátnej politiky cestovného ruchu Slovenskej republiky (č. m.: 16344/2007)
Predložil: minister hospodárstva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 783.

5. Návrh na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (č. m.: 16277/2007)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 784.

6. Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike                             v programovom období 2007 - 2013 (č. m.: 15655/2007)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 785.

7. Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)  (č. m.: 16204/2007)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 786.

8. Analýza administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 - 2013 v rezorte pôdohospodárstva (č. m.: 15717/2007)
Predložil: minister pôdohospodárstva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 787.

9. Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov               v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ministerstvo životného prostredia SR (č. m.: 15688/2007)
Predložil: minister životného prostredia

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 788.10. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trebišove (č. m.: 16408/2007)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 789.

11. Návrh účasti delegácie SR na 34. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž,  16. októbra až  3. novembra  2007 (č. m.: 16377/2007)
Predložil: minister kultúry

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 790.

12. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov                           a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2007 (č. m.: 16428/2007)
Predložil: minister zahraničných vecí

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 791.

13. Návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 16478/2007)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 792.

14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (č. m.: 16492/2007)
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda   o d l o ž i l a   rokovanie o predloženom materiáli s tým, že bude zaradený na budúce rokovanie vlády.

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene               a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. m.: 16498/2007)
Predložil: minister zdravotníctva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 793.

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 16504/2007)
Predložil: minister zdravotníctva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 794.

17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 16506/2007)
Predložil: minister zdravotníctva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 795.

18. Návrh zákona, ktorým sa upravujú otázky súvisiace s pomocou poskytovanou z fondov Európskeho spoločenstva  (č. m.: 16550/2007)
Predložil:  podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské   práva a menšiny

          Materiál bol  v y p u s t e n ý  z návrhu programu rokovania vlády s tým, že bude zaradený na budúce rokovanie vlády.

19. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 422/2006 Z. z. (č. m.: 16501/2007)
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli s tým, že bude zaradený na budúce rokovanie vlády.

20. Návrh legislatívneho zámeru zákona o mládeži (č. m.: 16425/2007)
Predložil: podpredseda vlády a minister školstva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 796.

21. Návrh na prístup k protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (č. m.: 16439/2007)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 797.

22. Návrh aktualizácie uznesení vlády SR č. 504/2005 a č. 943/2000 k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ              (č. m.: 16420/2007)
Predložil: minister obrany

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 798.23. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní dodávok elektriny pre zvýšenie bezpečnosti zásobovania elektrickou energiou po odstavení Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (č. m.: 16883/2007)
Predložil: minister hospodárstva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 799.

24. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy (č. m.:  16802/2007)
Predložila: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 800.

25. Utajované materiály:

  I. Stanovisko Slovenskej republiky k návrhom Cieľov síl 2008 (č. m.:  UV-V-513/2007)
Predložil: minister obrany

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 801.

II. Návrh na uzatvorenie medzinárodných dohôd Európskeho spoločenstva o spolupráci            (č. m.: UV-V-522/2007)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 803.

III. Programový plán rezortu Ministerstva obrany SR na roky 2008 až 2010 (č. m.:                           UV-V-512/2007)
Predložil: minister obrany

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 802.

26. R ô z n e

   Vláda vzala na vedomie  informáciu podpredsedu Štatistického úradu SR  o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jeho pôsobnosti.


       Robert  F i c o    v. r.
predseda vlády