ZÁZNAM
zo 164.
rokovania vlády Slovenskej republiky
20. júna  2001

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti           podpredseda vlády I. Mikloš.

          Vláda na návrh ministra obrany vypustila z návrhu programu materiál uvedený v bode 22.

          Vláda na návrh ministra hospodárstva, ministra zahraničných vecí a ministra pôdohospodárstva dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 32  až 35  tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony /č. m.: 4209/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 555.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /č. m.: 4408/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 556.

3. Návrh zákona o majetku vyšších územných celkov /č. m.: 4407/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 557.

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti /č. m.: 4229/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 559.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov /č. m.: 4245/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 560.

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku  v znení neskorších predpisov /č. m.: 4233/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 561.

7. Návrh  nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku /č. m.: 4232/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 562.

8. Návrh nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite /č. m.:  4150/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 563.

9. Návrh nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami /č. m.: 4246/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 564.

10. Analýza účinnosti a pôsobenia súčasného systému orgánov trhového dozoru a návrh legislatívneho zámeru zákona o integrácii kontroly na trhu /č. m.: 4241/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 565.

11. Správa o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky /č. m.: 4185/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 566.

12. Správa o riešení oddlženia krajských úradov s dôrazom na oddlženie škôl a školských zariadení za rok 1999 a 2000 /č. m.:  3113/2001/
Predkladá: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 567.

13. Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - bežných transferov pre stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania           v roku 2001  /č. m.: 2166/2001/
Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 568.

14. Návrh postupu Fondu detí a mládeže pri odplatnom prevode majetku obchodnej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s. so sídlom v Bratislave       /č. m.: 4200/2001/
Predložili: minister školstva, ministerka pre správu a privatizáciu národného                   majetku

Vláda  v r á t i l a   predložený materiál na prepracovanie.

15. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 758/2000 k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky a návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, š.p. so sídlom v Bratislave /č. m.: 4196/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 569.

16. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje uznesenie prezídia FNM SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava a zmenu rozhodnutia MSPNM SR o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š.p. Žilina /č. m.: 4261/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 570.

17. Návrh na podpísanie Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu /č. m.: 4244/2001/
Predložili: minister vnútra a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 571.

18. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Talianskej republiky o vzájomnej výmene vodičských preukazov /č. m.: 4243/2001/
Predložili: minister vnútra a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 572.

19. Návrh účasti delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS /č. m.: 4186/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 573.

20. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny /č. m.: 4275/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 574.

21. Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti /č. m.: 4006/2001/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 575.

22. Návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001 /č. m.: 08/2001/
Predložil: minister obrany

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

23. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001  /č. m.: 4403/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 576.

24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov /č. m.: 4330/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 558.


25. Návrh 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení /č. m.: 4216/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 577.

26. Dobudovanie koncových zdravotníckych pracovísk v Slovenskej republike          /č. m.: 4218/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 578.

27. Správa o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni ministrov zahraničných vecí /č. m.: 4358/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 579.

28. Návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov                v znení neskorších predpisov /č. m.: 4262/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 580.

29. Reforma daňovej správy SR /č. m.: 4276/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 581 a rozhodla, že stanoviská a informácie poskytované daňovými úradmi budú povinne zverejňované prostredníctvom Internetu.

30. Správa o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie september 2000 - jún 2001 /č. m.: 4362/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 582.

31. Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR              č. 17/2001 k 10. 6. 2001 /č. m.: 4363/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 583.

32. Správa o postupe privatizácie SPP, š.p. /č. m.: 2764/2001/
Predložil: minister hospodárstva


Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   správu o postupe privatizácie SPP, š.p. s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády a   s ú h l a s i l a   s vytvorením komisie pre riadenie a koordináciu procesu privatizácie SPP, š.p. v navrhnutom zložení.

33. Návrh na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi   vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky /č. m.: 4410/2001/
Predložili: minister hospodárstva a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 584.

34. Návrh stanoviska vlády Slovenskej republiky k právnemu postaveniu Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike v súvislosti so súdnym konaním ÚZŽNO proti SRN /č. m.: 4417/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   s c h v á l i l a   stanovisko s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.

35. Kvantifikácia nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením BSE /č. m.: 4430/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 585.

36. Materiály pre informáciu:

a/ Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera s manželkou v Slovinskej republike /č. m.: 4170/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

b/ Informácia o problematike daňových rajov /č. m.: 4197/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

c/ Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Lotyšskej republiky Andrisa Berzinša v Slovenskej republike 13. - 14. 5. 2001 /č. m.: 4237/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

d/ Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky   v 1. štvrťroku 2001 a prognóza vývoja na rok 2001 /č. m.: 4260/2001/
Predložil: predseda Štatistického úradu SR

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

37. R ô z n e

a/ Predseda vlády oznámil, že rokovanie vlády 25. 7. 2001, 1. 8.  a 8. 8. 2001 sa neuskutoční.

b/ Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie ministra vnútra, ministerky financií,  guvernéra Národnej  banky Slovenska a  predsedu  Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu vlády Ľ. Fogaša o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.


Mikuláš   D z u r i n d a   v.r.
      predseda vlády