K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. marca 2001.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 145. (mimoriadnej) schôdzi a rokovala pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom návrhu zákona je upraviť štátnu službu a právne vzťahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby ako verejnoprávne vzťahy zamestnancov k štátu. Navrhovaná právna úprava štátnej služby vychádza z princípov profesionality, spoľahlivosti, nestrannosti a politickej neutrality štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby. Návrhom zákona o štátnej službe sa plní záväzok Slovenskej republiky vyplývajúci zo Správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii a úloha z Národného proramu pre prijatie Acquis communautaire.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o verejnej službe. Účelom návrhu zákona je upraviť verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a v zmysle stanoviska Legislatívnej rady vlády SR s pripomienkami schválila Návrh zákona Zákonník práce.
Nový Zákonník práce nahradí doterajší zákonník práce z roku 1965. Predstavuje podstatnú liberalizáciu a dereguláciu pracovného práva, čo zodpovedá základným princípom trhového hospodárstva. Nový Zákonník práce vychádza zo základných sociálnych práv občanov zakotvených v Ústave slovenskej republiky, z práv zakotvených v Európskej sociálnej charte, ako aj z Charty základných práv zamestnancov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu zákona je sprehľadnenie právnej úpravy zákona o kolektívnom vyjednávaní, precizovanie tých ustanovení, u ktorých si to vyžiadala prax a vytvorenie podmienok na možnosť použitia prostriedkov sociálneho fondu aj na úhradu nákladov odborovej organizácie spojených s kolektívnym vyjednávaním.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

* * * * *

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR