Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
478/2001 k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke 160 30.05.2001
477/2001 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády Antóniom Guterresom v Slovenskej republike 4. až 6. júna 2001 160 30.05.2001
476/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi SR a Portugalskou republikou o leteckej doprave 160 30.05.2001
475/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 160 30.05.2001
474/2001 k návrhu na vyhlásenie obcí Šaštín-Stráže a Krásno nad Kysucou za mestá 160 30.05.2001
473/2001 k správe o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia 160 30.05.2001
472/2001 k správe o prevzatých štátnych zárukách a o stave vymáhania pohľadávok z realizovaných štátnych záruk 160 30.05.2001
471/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov 160 30.05.2001
470/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 160 30.05.2001
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 29 z 29