Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
741 Návrh Aktualizácie zaradenia objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitej dôležitej alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
734 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2020 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
733 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2020 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
742 Návrh sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry ich zaradenie do sektorov a vyradenie zo sektorov kritickej infraštruktúry 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
737 Koncepcia prípravy obyvateľstva na obranu štátu 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
738 Návrh Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2022 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
736 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
735 Informácia o stave pohotovostných zásob 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
739 Plán prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu na roky 2022 – 2023 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
740 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 139. 10.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 25 / Záznamy: 1 - 10 z 250