Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
458/2001 k zabezpečeniu prípravy a účasti delegácie SR na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Habitat Istanbul+5 New York, USA 159 23.05.2001
457/2001 k správe o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku 2000 159 23.05.2001
456/2001 k návrhu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 159 23.05.2001
455/2001 k návrhu na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 159 23.05.2001
454/2001 k návrhu na zmenu bodov C.4, C.14, a C.28 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. augusta 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti 159 23.05.2001
453/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Topoľčany - časť Detská poliklinika Topoľčany 159 23.05.2001
452/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín, Obvodné zdravotné stredisko Rohovce 159 23.05.2001
451/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance - časť Zubná ambulancia Veľké Revištia č. 9 159 23.05.2001
450/2001 k účtovnej závierke k 31. 12. 2000, návrhu na vysporiadanie účtovnej straty z hodpodárenia za rok 2000 a odsúhlaseniu výplaty výsledkových odmien za rok 2000 a návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2001 - 2002 - 2003 159 23.05.2001
449/2001 k návrhu na schválenie podmienok a negociačných dokumentov k pôžičke EFSAL 159 23.05.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 30