Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
448/2001 k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 2001 159 23.05.2001
447/2001 k vyhodnoteniu vytváraných informačných databáz v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a identifikácii potrebnosti ich udržiavania a dopĺňania 159 23.05.2001
446/2001 k návrhu zmien kompetencií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR vyplývajúcich z dokumentu Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti 159 23.05.2001
445/2001 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 159 23.05.2001
444/2001 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami 159 23.05.2001
443/2001 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov 159 23.05.2001
442/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z.z. 159 23.05.2001
441/2001 k návrhu zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 159 23.05.2001
440/2001 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 159 23.05.2001
439/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR I. Miklošovi (tlač 1022) 159 23.05.2001
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 30 z 30