Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
101/2001 k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 5. a 6. 2. 2001 139 31.01.2001
100/2001 k správe o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) 139 31.01.2001
99/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci 139 31.01.2001
98/2001 k Východiskovej a druhej periodickej správe SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 139 31.01.2001
97/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave 139 31.01.2001
95/2001 k návrhu na vymenovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR 139 31.01.2001
94/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie 139 31.01.2001
93/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 139 31.01.2001
92/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha 139 31.01.2001
91/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky 139 31.01.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 28