Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
410/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 156 09.05.2001
409/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva 156 09.05.2001
408/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky o leteckých dopravných službách 156 09.05.2001
407/2001 k návrhu využitia Cyklotrónového centra SR na priemyselné aplikácie a na zakladanie spoločných podnikov v tejto oblasti 156 09.05.2001
406/2001 k delimitácii Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy 156 09.05.2001
405/2001 k návrhu na otvorenie dočasných colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku 156 09.05.2001
404/2001 k návrhu koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 156 09.05.2001
403/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny 156 09.05.2001
402/2001 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou 156 09.05.2001
401/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice 156 09.05.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 26