Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
232/2001 k návrhu Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov 144 07.03.2001
231/2001 k zmene reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie 144 07.03.2001
230/2001 k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 144 07.03.2001
229/2001 k správe z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých krajským úradom na oddlženie škôl a školských zariadení 144 07.03.2001
228/2001 k správe o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2000 144 07.03.2001
227/2001 k správe o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na revíziu Európskej patentovej dohody, ktorá sa konala v dňoch 20. – 29. 11. 2000 144 07.03.2001
226/2001 k návrhu na zmenu gestora úlohy B.101 a zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 144 07.03.2001
225/2001 k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku 144 07.03.2001
224/2001 k zásadám vlády na predkladanie a posudzovanie návrhov na zapožičanie Radu Bieleho dvojkríža 144 07.03.2001
223/2001 k návrhu vytvorenia mechanizmu poskytovania vládnej rozvojovej pomoci Slovenskou republikou 144 07.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24