Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
222/2001 k správe o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2000 144 07.03.2001
221/2001 k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky 144 07.03.2001
220/2001 k správe o plnení úloh Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia 144 07.03.2001
219/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv 144 07.03.2001
218/2001 k návrhu úpravy žiackych časových cestovných lístkov týždenných a mesačných 144 07.03.2001
217/2001 k harmonogramu opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce 144 07.03.2001
216/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou – časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou 144 07.03.2001
215/2001 k návrhu na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. dňa 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky 144 07.03.2001
214/2001 k vyhodnoteniu Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu I. etapa 144 07.03.2001
213/2001 k návrhu opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit 144 07.03.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 24