Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
554/2001 k návrhom na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a návrhom na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SRSRsplnomocneného veľvyslanca SR 163 13.06.2001
553/2001 k plánu rozpracovaných priorít prípravy obrannej infraštruktúry v roku 2002 - VYHRADENÉ 163 13.06.2001
552/2001 k návrhu reformy daní - náčrt budúcej daňovej politiky 163 13.06.2001
551/2001 k návrhu na zmenu znenia článku 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva schválenej uznesením vlády SR č. 409 z 9. 5. 2001 163 13.06.2001
550/2001 k návrhu na uzavretie Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júla 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu 163 13.06.2001
549/2001 k doplnku k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky 163 13.06.2001
548/2001 k návrhu na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble 163 13.06.2001
547/2001 k návrhu na odovzdanie a prevzatie agendy Cezhraničnej spolupráce Phare z Úradu vlády SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 163 13.06.2001
546/2001 k návrhu na zmenu štatútu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ 163 13.06.2001
545/2001 k návrhu na zrušenie úlohy C.30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti 163 13.06.2001
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 49