Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
97/2002 k návrhu úverovej zmluvy a čiastkových zmlúv medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou k Projektu reformy správy sociálnych dávok 199 30.01.2002
96/2002 k návrhu na doplnenie opatrení na zabezpečenie ochrany určených osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov schválených uznesením vlády č. 1104 z 20. decembra 2000 199 30.01.2002
95/2002 k návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Rekonštrukcia objektov S. I. T., Dražovská cesta, Nitra“ z doterajších 55 mil. Sk na 198,2 mil. Sk a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov 199 30.01.2002
94/2002 k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike 199 30.01.2002
93/2002 k návrhu Vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o riešení finančnej situácie mesta Košice 199 30.01.2002
92/2002 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2002 199 30.01.2002
91/2002 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 199 30.01.2002
90/2002 k druhej správe o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) 199 30.01.2002
89/2002 k návrhu na uzavretie Medzinárodnej dohody o kakau 2001 199 30.01.2002
88/2002 k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republikyna rok 2001(podľa stavu k 31. decembru 2001) 199 30.01.2002
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17