Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
498/2001 k informácii o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania Phare projektu SR 9808 01 01 „Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup“ 160 30.05.2001
497/2001 k návrhu na zmenu bodu A.1 uznesenia vlády SR č. 367 z 25. apríla 2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 160 30.05.2001
496/2001 k návrhu na financovanie rozvojových projektov STV a SRo 160 30.05.2001
495/2001 k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2000 160 30.05.2001
494/2001 k ročnej účtovnej závierke Fondu národného majetku SR za rok 2000 160 30.05.2001
493/2001 k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000 160 30.05.2001
492/2001 k Národnému programu pre prijatie acquis communautaire 2001 160 30.05.2001
491/2001 k správe o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning 160 30.05.2001
490/2001 k správe o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa riešenia dopadov sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000 160 30.05.2001
489/2001 k návrhu ďalšieho postupu nakladania s majetkom Hotela FORUM s.r.o. Bratislava 160 30.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29