Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
661/2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1072/2004, 1073/2004, 1074/2004 prijatých na 28. schôdzi Národnej rady SR 92 30.06.2004
660/2004 k návrhu na odvolanie prednostov obvodných úradov životného prostredia a návrhu na pozastavenie ich doterajších platov 92 30.06.2004
659/2004 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského lesného úradu 92 30.06.2004
658/2004 k návrhu na zmenu funkčného platu PhDr. Rudolfovi Sokolovi, generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 92 30.06.2004
657/2004 k návrhu kandidáta Slovenskej republiky na sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev v Luxemburgu 92 30.06.2004
656/2004 k návrhu na určenie odmeny predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov za I. polrok 2004 92 30.06.2004
655/2004 k návrhu na určenie odmeny predsedovi Telekomunikačného úradu SR za I. polrok 2004 92 30.06.2004
654/2004 k návrhu na uzavretie Dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) 92 30.06.2004
653/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR v znení zákona č. 207/2002 Z. z. 92 30.06.2004
652/2004 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 283 z 23. apríla 2003 k návrhu na určenie ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie 92 30.06.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28