Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
78/2002 k doplnku k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde 197 23.01.2002
77/2002 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 197 23.01.2002
76/2002 k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2002 197 23.01.2002
75/2002 k správe o priebehu a výsledkoch Európskej rady v Laeken 14. a 15. decembra 2001 197 23.01.2002
74/2002 k návrhu účasti delegácie SR na 7. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) v Cartagene, 13. až 15. 2. 2002, ktoré je zároveň 3. Globálnym ministerským environmentálnym fórom 197 23.01.2002
73/2002 k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Jaroslav Nemec a ostatní v. Slovenská republika 197 23.01.2002
72/2002 k návrhu komentára vlády Slovenskej republiky podľa článku 24 a 25 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce k sťažnosti Odborového združenia železničiarov zo 7. júla 2001 adresovanej Medzinárodnému úradu práce do Ženevy vo veci obmedzovania práva na štrajk 197 23.01.2002
71/2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR o privatizácii časti podniku Štátny majetok Lipany, š.p. so sídlom Lipany 197 23.01.2002
70/2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Michalovce, Priemyselná ul. 2 – Sklad č. 04 197 23.01.2002
69/2002 k Finančnému memorandu programu cezhraničnej spolupráce PHARE pre slovensko-poľskú hranicu pre rok 2001 197 23.01.2002
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19