Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
59/2002 k návrhu na zmenu spôsobu a termínu vrátenia zápožičiek obilia, schválených uzneseniami vlády SR č. 384/2000 a č. 256/2001 pre zabezpečenie potrieb domáceho trhu prostredníctvom Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve - VYHRADENÉ! 196 16.01.2002
58/2002 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska 196 16.01.2002
57/2002 k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR na financovanie odstránenia „starej“ ekologickej záťaže v priestore priemyselnej zóny starej Bratislavy, v ktorej je vedená trasa premostenia Dunaja – Most Košická 196 16.01.2002
56/2002 k návrhu Finančného memoranda Národného programu PHARE 2001 196 16.01.2002
55/2002 Návrh Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi v období pred prijatím Slovenskej republiky do Európskej únie a Smernice k príprave a realizácii programu Phare - nové znenie 196 16.01.2002
54/2002 k návrhu na vymenovanie do funkcie vedúceho Úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 196 16.01.2002
53/2002 k doplnku k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) podpísanému 5. októbra 1973 v Mníchove a k Revízii znenia textu dohovoru o udeľovaní európskych patentov uzavretej 29. novembra 2000 v Mníchove 196 16.01.2002
52/2002 k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi 196 16.01.2002
51/2002 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 196 16.01.2002
50/2002 k návrhu nariadenia vlády SR na ochranu zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi 196 16.01.2002
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20