Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
337/2001 k správe o stave prípravy dodávok špeciálnej techniky a materiálu ... - TAJNÉ 151 11.04.2001
336/2001 k návrhu na prehodnotenie dočasnej colnej kvóty na dovoz vybraných druhov obilnín a na riešenie deficitu vína v Slovenskej republike v roku 2001 151 11.04.2001
335/2001 k návrhu programu podpory výstavby obecných nájomných bytov odlišného štandardu, určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách 151 11.04.2001
334/2001 k základným princípom udeľovania licencií a povolení v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy 151 11.04.2001
333/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2001 151 11.04.2001
332/2001 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 54. svetovom zdravotníckom zhromaždení 151 11.04.2001
331/2001 k návrhu na prijatie zmeny článkov VI a XIV A. Štatútu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 151 11.04.2001
330/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave 151 11.04.2001
329/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 151 11.04.2001
328/2001 k návrhu úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 v súvislosti so zriadením koordinačnej jednotky pre čerpanie úveru Svetovej banky na Projekt správy sociálnych dávok 151 11.04.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31