Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1153/2001 k návrhu na zmenu, zrušenie a doplnenie niektorých Projektov na kultúrne aktivity – rok 2001 schválených uzneseniami vlády SR č. 116/2001 a 628/2001 191 06.12.2001
1152/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon 191 06.12.2001
1151/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon 191 06.12.2001
1150/2001 k stavu kontrahovania projektov PHARE z Finančného memoranda 1999 k 28. novembru 2001 191 06.12.2001
1149/2001 k návrhu na odpustenie splátok návratných finančných výpomocí pre zdravotné poisťovne 191 06.12.2001
1148/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník 191 06.12.2001
1147/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2001 191 06.12.2001
1146/2001 k návrhu na zrušenie úlohy B.24 z uznesenia vlády SR č. 703/2001 a na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci jún Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001 191 06.12.2001
1145/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách 191 06.12.2001
1144/2001 k návrhu na ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Rím, 17. júl 1998) 191 06.12.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20