Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
638/2001 k správe o stave vymáhania pohľadávok SR v zahraničí za rok 2000 - PRÍSNE TAJNÉ ! 166 03.07.2001
637/2001 k návrhu na zrušenie bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 364 z 25. apríla 2001 166 03.07.2001
636/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR - NEZVEREJNENÉ 166 03.07.2001
635/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2001 166 03.07.2001
634/2001 k súčasnému stavu v zabezpečovaní príprav Valného zhromaždenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno – O.I.V. a Svetového kongresu viniča a vína v SR v roku 2002 166 03.07.2001
633/2001 k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín višegrádskej skupiny v Krakove 31. mája a 1. júna 2001 166 03.07.2001
632/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s Platobnou dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej Federatívnej Republiky Juhoslávie, podpísanou v Belehrade dňa 8. februára 1991 a s postupom Ministerstva financií SR pri vysporiadaní podielu Slovenskej republiky na pohľadávkach po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike voči nástupníckym štátom po bývalej Socialistickej Federatívnej Republike Juhoslávie 166 03.07.2001
631/2001 k informácii o príprave a priebehu III. zasadnutia zmiešanej slovensko- maďarskej komisie pre záležitosti menšín 166 03.07.2001
630/2001 k správe o priebehu realizácie investičných zámerov Ministerstva zahraničných vecí SR v RF z časti zadlženosti RF voči SR a návrh na ďalší postup 166 03.07.2001
629/2001 k správe o postupe realizácie úlohy C.38 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v pôsobnosti a návrhu na jej upresnenie 166 03.07.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20