Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
752/2001 k jednotnému riadeniu ozbrojených síl Ministerstvom obrany SR a k návrhu zabezpečenia úloh, ktoré v súčastnosti plnia Vojská ministerstva vnútra a Železničné vojsko - TAJNÉ ! 169 15.08.2001
751/2001 k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 za obdobie od 1. januára do 30. júna 2001 169 15.08.2001
750/2001 k informácii o zabezpečení vyrovnanej bilancie základného fondu dôchodkového zabezpečenia, vrátane finančného krytia zvýšenia dôchodkov v roku 2001 169 15.08.2001
749/2001 k správe o postupe zabezpečovania prípravy stavby „Žilinská univerzita v Žiline - Výučbové priestory Veľký diel“ na začatie v roku 2002 169 15.08.2001
748/2001 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2001 169 15.08.2001
747/2001 Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 2001, so zameraním na kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k „Návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám“ 169 15.08.2001
746/2001 k návrhu transformácie Správy služieb diplomatickému zboru na akciovú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu 169 15.08.2001
745/2001 k návrhu na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného česko-slovenského práporu v rámci síl KFOR 169 15.08.2001
744/2001 k postupu a kritériám na uvoľňovanie prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rodinám postihnutým povodňami v júli 2001 169 15.08.2001
743/2001 k návrhu na riešenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 483 z 30. mája 2001 169 15.08.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 38