Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1111/2004 k návrhu na zníženie limitu počtov zamestnancov v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR a na zmenu systemizácie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve hospodárstva SR - VYHRADENÉ 109 16.11.2004
1110/2004 k stručnej informácii o výsledku rokovaní s preferovaným strategickým investorom a návrhu na udelenie mandátu na dosiahnutie finálnej pozície predávajúceho ohľadne konečnej podoby transakčných dokumentov pri privatizácii Slovenských elektrární, a. s. - NESPRÍSTUPŇOVAŤ 109 16.11.2004
1109/2004 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti 109 16.11.2004
1108/2004 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Talianskej republiky Silviom Berlusconim v Slovenskej republike 19. novembra 2004 109 16.11.2004
1107/2004 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine a do veliteľstva NATO v Sarajeve 109 16.11.2004
1106/2004 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel uskutočnenia vojenského cvičenia ozbrojených síl SR a vyčlenených síl Hlavného veliteľstva Spojeneckých síl v Európe (SHAPE) pod názvom NATO ELECTRONIC WARFARE COMBAT INTEGRATION PERIOD (NEWCIP 4A-04SK) 109 16.11.2004
1105/2004 k návrhu na riešenie pomoci pri odstraňovaní následkov povodní v roku 2004 109 16.11.2004
1104/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 109 16.11.2004
1103/2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1331/2004, 1332/2004 a 1336/2004 prijatých na 32. schôdzi Národnej rady SR 109 16.11.2004
1102/2004 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004 109 16.11.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23