Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1077/2001 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky a návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 186 07.11.2001
1076/2001 k návrhu na poverenie člena vlády SR koordináciou úloh spojených s prípravou a realizáciou reformy verejnej správy 186 07.11.2001
1075/2001 Návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 11 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode 186 07.11.2001
1074/2001 k správe o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii agropotravinárskeho obchodu medzi SR a Maďarskou republikou a návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 10 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode 186 07.11.2001
1073/2001 k návrhu harmonogramu zabezpečenia úloh súvisiacich so zriadením samosprávnych krajov, budovaním úradov samosprávnych krajov a prechodom pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 186 07.11.2001
1072/2001 k návrhu zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186 07.11.2001
1071/2001 k návrhu zákona o rybárstve 186 07.11.2001
1070/2001 k vyhodnoteniu fiškálneho vývoja v 1. polroku 2001 a predpoklad vývoja do konca roka 2001 186 07.11.2001
1069/2001 k návrhu ďalšieho postupu nakladania s majetkom štátu v spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. 186 07.11.2001
1068/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Investičná a rozvojová banka a.s. Bratislava so sídlom v Bratislave 186 07.11.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26