Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
77/2016 k Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky 199 24.02.2016
76/2016 k návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ 199 24.02.2016
75/2016 k Informácii o zaslaní vyrozumenia o nesúhlase verejného ochrancu práv so stanoviskom Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k výsledkom vybavenia podnetu vydavateľa periodickej tlače, obchodnej spoločnosti N Press, s. r. o., vydavateľa Denníka N, a o neprijatí opatrení na odstránenie zisteného porušenia základných práv a slobôd Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky 199 24.02.2016
74/2016 k Východiskám programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 199 24.02.2016
73/2016 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 199 24.02.2016
72/2016 k Záverečnej správe o efektívnosti účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Miláno 2015 199 24.02.2016
71/2016 k návrhu Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2016 199 24.02.2016
70/2016 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015 199 24.02.2016
69/2016 k Návrhu programov Agentúry na podporu výskumu na obdobie rokov 2016 - 2019 199 24.02.2016
68/2016 k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005 199 24.02.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16