Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 UV-35948/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 18.10.2018
Informatívny Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017 - návrh UV-35879/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 18.10.2018
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch 62. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni UV-35785/2018 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 17.10.2018
Informatívny Informácia o stave lesov a lesného hospodárstva Slovenskej republiky a návrh opatrení na riešenie hlavných aktuálnych problémov v lesoch a lesnom hospodárstve Slovenskej republiky UV-35745/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 17.10.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie UV-35603/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 16.10.2018
Informatívny Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 UV-35171/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 12.10.2018
Informatívny Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 UV-33082/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 26.09.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-32792/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 24.09.2018
Riadny Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-32527/2018 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 21.09.2018
Riadny Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky UV-32368/2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 20.09.2018
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31