Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie UV-1699/2020 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 23.01.2020
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest UV-1247/2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 17.01.2020
Riadny Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2020 UV-624/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 10.01.2020
Riadny Návrh na účasť Slovenskej republiky ako jedného z piatich zakladajúcich členských štátov v európskom výskumnom konzorciu „The Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI)“ („Výskumná infraštruktúra pre potraviny, výživu a zdravie“) UV-539/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 09.01.2020
Riadny Návrh na odvolanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie UV-495/2020 Úrad pre verejné obstarávanie predseda Úradu pre verejné obstarávanie 09.01.2020
Riadny Návrh zákona o územnom plánovaní - nové upravené znenie UV-29802/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 06.12.2019
Riadny Návrh zákona o výstavbe - nové upravené znenie UV-29799/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 06.12.2019
Riadny Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729) UV-26035/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 26.11.2019
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723) UV-25611/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 15.11.2019
Riadny Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1704) UV-25606/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 26.11.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 44