Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov UV-13471/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 22.05.2019
Riadny Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-13444/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 22.05.2019
Riadny Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2019 – nové znenie UV-13237/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 20.05.2019
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ dňa 09. mája 2019 v Sibiu UV-13235/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 20.05.2019
Riadny Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 ─ 2018 UV-13213/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 20.05.2019
Riadny Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre Rozhlas a televíziu Slovenska na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-13120/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 17.05.2019
Riadny Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2019 UV-12953/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 15.05.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-12794/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 13.05.2019
Riadny Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2018 - nové znenie UV-12481/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 07.05.2019
Riadny Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov UV-11934/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 30.04.2019
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 37