Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov UV-27807/2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister životného prostredia 18.11.2019
Riadny Návrh plánu odstránenia nelegálnych stavieb a zariadení na pozemkoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, pri vodnom diele Domaša UV-27217/2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister životného prostredia; minister spravodlivosti 12.11.2019
Riadny Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2019 UV-26938/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 08.11.2019
Riadny Návrh na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti UV-26910/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 08.11.2019
Riadny Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti UV-26503/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 05.11.2019
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2019 UV-25666/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 24.10.2019
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723) UV-25611/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 15.11.2019
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Evy Smolíkovej a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) UV-25605/2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky minister financií 11.11.2019
Riadny Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1583) UV-23050/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 07.10.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. - nové znenie UV-22880/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 24.09.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 43