Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2020-2024 s výhľadom do roku 2029- nové znenie UV-18152/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2019
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Srbskej republike 30. mája 2019 UV-17602/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 08.07.2019
Riadny Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR UV-17375/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 03.07.2019
Informatívny Informácia o analýze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k súladu právneho poriadku Slovenskej republiky s pracovnou definíciou antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) UV-17253/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 02.07.2019
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a Eurosamitu v dňoch 20.-21. júna 2019 v Bruseli UV-17233/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 02.07.2019
Riadny Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 63. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 16. - 20. septembra 2019 UV-17203/2019 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 02.07.2019
Informatívny Stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu UV-17097/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 01.07.2019
Riadny Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na júl 2019 UV-17027/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 01.07.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca UV-17001/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 01.07.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania UV-16976/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 28.06.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 49