Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 25.835) UV-7362/2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky minister financií 23.02.2018
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania 11. ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) UV-7328/2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 23.02.2018
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 UV-7274/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 23.02.2018
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch 23. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 13. konferencie zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencie strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Bonn, Nemecko, 6. – 17. november 2017 UV-7233/2018 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky minister životného prostredia 22.02.2018
Riadny Návrh na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 507 z 9. novembra 2016 UV-7215/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 22.02.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-6280/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti 14.02.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk UV-6274/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 14.02.2018
Riadny Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012 UV-5496/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 07.02.2018
Informatívny Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 UV-4401/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 01.02.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu UV-2700/2018 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 23.01.2018
Riadny Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017 UV-1567/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 16.01.2018
Riadny Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie UV-52154/2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 08.12.2017
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-51972/2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky minister kultúry 07.12.2017
Riadny Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách - nové znenie UV-48378/2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 08.11.2017
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-47919/2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 03.11.2017
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 15 z 21