Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch 20. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v dňoch 26. – 27. septembra 2019 v Soči, RF a Návrh vykonávacieho protokolu UV-29807/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 06.12.2019
Riadny Návrh zákona o územnom plánovaní - nové upravené znenie UV-29802/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 06.12.2019
Riadny Návrh zákona o výstavbe - nové upravené znenie UV-29799/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 06.12.2019
Riadny Návrh 1. akčného plánu Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 UV-29053/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 29.11.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov správnej rady Fondu na podporu športu UV-29007/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 29.11.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby UV-29004/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 29.11.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z. UV-28909/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 28.11.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania UV-28907/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 28.11.2019
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2019 UV-28594/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 26.11.2019
Riadny Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z. UV-28378/2019 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 22.11.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 51