Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-29028/2018 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 16.08.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov UV-29027/2018 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 16.08.2018
Riadny Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry vytvorenej na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou UV-29020/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 16.08.2018
Riadny Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 UV-29004/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 16.08.2018
Riadny Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0 UV-29003/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 16.08.2018
Informatívny Informácia o poskytnutej podpore na obstaranie nájomných bytov z verejných zdrojov v jednotlivých regiónoch Slovenska UV-28990/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 16.08.2018
Informatívny Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 UV-28988/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 16.08.2018
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2018 UV-28949/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 16.08.2018
Riadny Návrh na odvolanie členov a menovanie podpredsedu a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, návrh dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie UV-28915/2018 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 15.08.2018
Riadny Návrh Národného investičného plánu SR na roky 2018 – 2030 pilotná verzia UV-28914/2018 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 15.08.2018
Riadny Návrh nariadenia o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 UV-28908/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 15.08.2018
Informatívny Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti Slovenskej republike, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd UV-28756/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 15.08.2018
Riadny Návrh na podpis Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OP-CAT) s výhradou ratifikácie UV-28744/2018 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 15.08.2018
Riadny Správa o výsledkoch implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a využitie získaných skúseností v súčasnom a budúcom období UV-28659/2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 14.08.2018
Riadny Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vrbovka a Őrhalom UV-28651/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 14.08.2018
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 15 z 69