Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2017 UV-18987/2018 Úrad pre verejné obstarávanie predseda Úradu pre verejné obstarávanie 23.05.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov UV-18837/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 22.05.2018
Informatívny Správa o mládeži 2018 UV-18786/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 22.05.2018
Informatívny Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2017 UV-18513/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 21.05.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-18460/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 21.05.2018
Informatívny Návrh na zmeny v zložení slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie UV-18129/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 17.05.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov UV-18091/2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 17.05.2018
Riadny Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv – Informatívny materiál - nové znenie UV-17433/2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 14.05.2018
Riadny Návrh na zrušenie úlohy bodu B.11. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 589 z 13.12.2017 k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku UV-16751/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 04.05.2018
Riadny Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. UV-16231/2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 30.04.2018
Riadny Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 UV-16135/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 30.04.2018
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) UV-11111/2018 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 20.04.2018
Riadny Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-6280/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti 14.02.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk UV-6274/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 14.02.2018
Riadny Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie UV-52154/2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 08.12.2017
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 15 z 23