Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
226/2019 Návrh na vymenovanie plk. JUDr. Jany Maškarovej, 1. viceprezidentky Policajného zboru a plk. Mgr. Róberta Bozalku, viceprezidenta Policajného zboru do hodnosti generála 157 21.05.2019
225/2019 Správa za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020 157 21.05.2019
224/2019 Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre Rozhlas a televíziu Slovenska na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie 157 21.05.2019
223/2019 Návrh na vymenovanie podpredsedu a jedného člena (správcu podúčtu) Rady správcov Národného jadrového fondu 157 21.05.2019
222/2019 Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Srbskej republike v dňoch 29. - 30. mája 2019 157 21.05.2019
221/2019 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 28. mája 2019 v Bruseli 157 21.05.2019
220/2019 Návrh prerozdelenia záväzku 2019 z Integrovaného operačného programu, Operačného program Výskum a inovácie do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Operačného programu Efektívna verejná správa do Operačného programu Ľudské zdroje 157 21.05.2019
219/2019 Návrh na zrušenie úlohy B.1. pre predsedu Štatistického úradu SR z uznesenia vlády SR č. 319 z 27. marca 2002 157 21.05.2019
218/2019 Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2019 – upravené nové znenie 157 21.05.2019
217/2019 Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 157 21.05.2019
Stránka: 1 z 1696 / Záznamy: 1 - 10 z 16955