Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
497/2020 Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi 32 12.08.2020
496/2020 Štatistika pracovných ciest do orgánov a inštitúcií Európskej únie v Bruseli 32 12.08.2020
495/2020 Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 32 12.08.2020
494/2020 Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 32 12.08.2020
493/2020 Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov niektorých okresných úradov - nové znenie 32 12.08.2020
492/2020 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie 32 12.08.2020
491/2020 Zásady postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov - návrh 32 12.08.2020
490/2020 Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na august 2020 – nové znenie 32 12.08.2020
489/2020 Zmeny a doplnenia Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie - návrh 32 12.08.2020
488/2020 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Výskumnému ústavu vodného hospodárstva v roku 2019 32 12.08.2020
Stránka: 1 z 1787 / Záznamy: 1 - 10 z 17867